Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Göran Stiernstedt, nationell samordnare, besökte GR den 27 januari.

De övergripande slutsatserna i betänkandet är att den svenska sjukvården levererar ett bra resultat och att det inte råder någon generell resursbrist. Men man är dålig på koordination, integration och kontinuitet.


Stora skillnader

Det är stora skillnader i resultat och regelverk mellan huvudmännen vilket påverkar interaktionen och samverkan däremellan.

Organiseringen av arbetet lokalt behöver ses över för att kunna skapa en mer effektiv sjukvård för alla. Mindre än 20 procent av resurserna går idag till primärvård och det behövs en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård för att möta framtidens behov. Primärvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen ett ”24/7-uppdrag” och mycket av dagens slutenvård kan utföras utanför sjukhusen, till exempel i patientens hem.


Kommunerna föreslås få rätt att anställa läkare

Konkreta förslag för att skapa en större jämvikt mellan huvudmännen handlar om att integrera primärvården med sjukhusen, se över lönerna inom primärvården och införa en obligatorisk ST-tjänstgöring inom primärvården för sjukhusläkare. För att öka tillgängligheten för patienterna föreslås att vårdgarantin ändras till 3 dagar för bedömning, att möjligheter skapas att på egen hand avboka och omboka tider och ökad tillgång till information. Genom ökad kontinuitet i mötet och återkoppling av resultat mellan läkare och patient skapas lärande organisationer vilket bidrar till ökad kunskap och mer effektiva möten

Ett förslag är att den primärvård som avser äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunernas vård och omsorg och att kommunerna får rätt att anställa läkare om landsting och kommun är överens. Vidare att vårdvalet avskaffas för äldre med omfattande behov och istället ge möjlighet till val av en sammanhållen vård - ”någon som tar hand om hela mig”.


Ökad samverkan och minskad administration

De flesta förslagen syftar till att öka samverkan mellan huvudmännen och minska den administrativa bördan för personalen. Landstingen behöver förenklade uppdragsbeskrivningar och primärvården en tydligare nationell styrning. Ett nationellt informationssystem med nationella standarder, en större andel lokala administratörer och ett annat tankesätt kring bemanningen dagtid skapar förutsättningar för en effektivare vård.


Mer proaktivt – mindre reaktivt

Avslutningsvis vill man se en ökning av det proaktiva arbetet och en minskning av reaktiva åtgärder, huvudfokuset ska vara att hålla folk så friska som möjligt. Lösningen på det ligger i att ha olika logik för olika grupper. För att få en effektivare vård i Sverige och rusta för framtida utmaningar behövs ett nytänk inte bara kring resurser och arbetets organisering utan också kring arbetssättet med olika målgrupper.


Läs mer

  1. Mer information om betänkandet finns på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ladda ner

  1. Effektivare vård – bildspel från presentation på GR 2016-01-27PDF


Kontaktperson på GR: Linda Macke och Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-02-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund