Psykisk ohälsa – ett tvärsektoriellt pilotprojekt

Under flera år har stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg sett tecken på en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen.

Peter Almgren till höger.

Stadsdelens befolkning utmärker sig på en rad områden: hög användning av droger, kortare medellivslängd och en utbredd användning av lugnande och antidepressiva medel. Ungefär var femte invånare har nedsatt psykiskt välbefinnande. Stora resurser har satts in, men den psykiska ohälsan tycks bestå.

Den statistik och de underlag som verksamheterna har tillgång till hanteras och analyseras oftast inom respektive verksamhetsområde. En idé väcktes om att försöka göra en tvärsektoriell analys och komma fram till en konkret, lokalt förankrad handlingsplan – i samverkan. Ett pilotprojekt tog form vilket kom att omfatta ytterligare en stadsdel, Askim/Frölunda/ Högsbo.

Projektet har genomfört tvärprofessionella och tvärsektoriella analyser av den psykiska ohälsan hos befolkningen 18–64 år i de båda stadsdelarna.

En arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna har tillsammans med representanter från vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri träffats för att skapa en mer gemensam problembild och tillsammans analysera problemet. Därefter har en samordnad handlingsplan tagits fram, utifrån de lokala behoven i respektive stadsdel.

- Ett av våra förslag är att utveckla vår samverkan med regionen där SIP (samordnad individuell plan) ska vara det självklara arbetssättet och alltid erbjudas individen. Vi har påbörjat en dialog med Samordningsförbundet Göteborg Centrum då vi ser att de kan vara en plattform för detta uppdrag men just nu är vi visionärer i hur en sådan samverkan kan se ut. Vi pratar till exempel om en förstärkt mottagningsenhet på socialkontoret med fler kompetenser eller nya samarbetsformer med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det som känns extra gott är den energi och lust som finns i organisationen just nu inför att hitta nya lösningar för en ökad hälsa för personer med psykisk ohälsa. Det ser vi som en del av att skapa ett mer jämlikt Göteborg, säger Peter Almgren, områdeschef Majorna-Linné stadsdelsförvaltning.

Projektet är nu avslutat men arbetet bärs vidare av stadsdelarna in i NOSAM-samarbetet (närområdessamverkan) som är den beslutande och verkställande nivån för handlingsplanen. Under projektet har FoU i Väst/GR tillhandahållit kvalificerat metod- och processtöd.

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2017-02-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund