Stöd till föräldrar med placerade barn, intervju med Tor Slettebø, professor i socialt arbete

I maj höll GR en workshop kring stöd till föräldrar med placerade barn där medarbetare från hela Göteborgsregionen deltog. Vi passade då på att intervjua föreläsaren Tor Slettebø, professor i socialt arbete.
– Det finns många skäl till att vi inom barnavården ska bry oss om föräldrarna utifrån barnets intressen, säger Tor.


 

Referat från dagen:

”Ingen skickar blommor när man mister barnet genom att det omhändertas”

Så sa en förälder till forskaren Tor Slettebø från Diakonhjemmet Högskole i Oslo. Att barnet omhändertas avviker starkt från normen i samhället och därför blir situation så fylld av skam och skuld. Tor mötte deltagare från GR-kommunerna i en workshop i våras om hur stödet till föräldrar med placerade barn skulle kunna förbättras.

Tor berättade att barnet som är placerat bekymrar sig mycket för föräldrarna. Ofta har barnet tagit ett stort ansvar för föräldrarna och syskonen. Det har visat sig att stöd till föräldrarna är viktigt för att barnet ska kunna knyta an till familjehemmet. De biologiska föräldrarna betyder mycket för barnet, även om det varit stora
problem hemma. Det går bättre för barnet när familjehemmet har en inkluderande stil gentemot de biologiska föräldrarna. En viktig slutsats är att så långt som möjligt inkludera föräldrarna. Det påverkar barnen.

– Det finns många skäl till att vi inom barnavården ska bry oss om föräldrarna utifrån barnets intressen, säger Tor.

Föräldrarna har ofta en svår livssituation. Det kan röra utbildning, anknytning till arbetslivet, våld, missbruksproblem och mycket annat. Dessutom är många föräldrar i den här situationen fattiga. Föräldrarnas reaktioner är olika men ofta är man förtvivlad, man känner sorg, maktlöshet, ensamhet och osäkerhet. Föräldrarna känner sig nervärderade som föräldrar och människor. Barnavården kan uppleva att föräldrarna inte vill samarbeta men det handlar ur förälderns perspektiv om kris och stress.

Socialtjänsten kan ha svårt att se resurserna, men Tor har erfarenhet av att föräldrar i denna situation kan ha mycket att bidra med om förutsättningar ges, till exempel för att stödja andra föräldrar.
Under workshopen arbetade deltagarna med förslag på hur man skulle kunna förbättra stödet.

Detta är några av deras förslag:

• Ökad tydlighet från socialtjänst till föräldrar
• En stödperson för föräldern som kommer in direkt vid insatsen
• Stödgrupper för biologiska föräldrar, gruppverksamhet för placerade barn
• Möjliggöra nätverksmöte där biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar
möts
• Lista på vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda
• Checklista för frågor socialtjänsten alltid vill ställa till föräldrar efter en placering för att öppna upp för stöd
• Erbjuda föräldrar som får sitt barn placerat möten med föräldrar som gått igenom samma sak Tors kommentarer var att det inte behöver vara så kostsamt att förbättra stödet till föräldrarna.

Mycket rör lokal kommunikation och samordning. Involvera föräldrar och frivilligorganisationer, var Tors råd.
– Fråga föräldrarna själva hur de vill ha det!

Kontaktperson på GR:
Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2017-08-31 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund