Välbesökt förmiddag med fokus på lagförslaget om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ny lagstiftning ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett arbete pågår i länet för att ta fram en regional överenskommelse och den 16 maj hölls en halvdag med fokus på den nya lagen ur ett nationellt och regionalt perspektiv.

Den stora konferenssalen vid Chalmers Johanneberg var fylld till bredden av förtroendevalda och tjänstemän inom kommun och region när GR på uppdrag av VästKom och Västra Götalandsregionen bjöd in till en halvdag kring det nya lagförslaget som den 1 januari 2018 ersätter betalningsansvarslagen, Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. 
 

- Grunden är redan lagd för att vi tillsammans ska kunna ta ett gemensamt ansvar när den nya lagen kommer. Detta genom det förarbete våra medarbetare fokuserat på, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, när hon och Thomas Jungbeck, direktör VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, inleder dagen och syftar på den länsgemensamma strategiska beredningsgruppens arbete med framtagandet av ett förslag till en regional överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Ida Wernered, strateg från koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen, leder den strategiska beredningsgruppen som gjort ett förberedande arbete under 2016 och 2017. Hon lyfte vikten av gruppens insats för att identifiera problem och lösningar inför det fortsatta arbetet.

- Det finns idag brister i samordningen och informationsflödet vid utskrivning. Lösningen är vårdplanering i ett tidigt skede, redan vid inskrivning. Även en fast vårdkontakt i öppenvården som samordnar och planerar tillsammans med berörda enheter samt högre krav på information vid utskrivning, säger Ida Wernered som talesperson för beredningsgruppens arbete.

 

Nya arbetssätt
Beslut om lagförslaget tas i riksdagen i mitten av juni 2017 och det finns en samsyn över partigränserna om att det är i lagförslagets riktning som vi måste gå. Därför var Maj Rom och Greger Bengtsson från utveckling för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säkra på sin sak när de talade om lagförslaget ur ett nationellt perspektiv.

- Vi kan med stor säkerhet säga att det blir såhär, menade Greger Bengtsson, SKL.

- Och lagförslaget behövs. Av 100 platser på sjukhus idag går 10,4 till patienter som hade kunnat behandlas i öppen vård. Möjligheterna att bedriva god och säker vård i hemmet har förbättrats och sjukhus är en riskmiljö för våra sköra äldre, berättade Maj Rom från SKL vidare.

 

För att genomföra förändringsarbete som behövs inför den nya lagen måste nya arbetssätt till. Maj Rom och Greger Bengtsson nämner bland annat trygg hemgång, mobila team, läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg, stöd för bedömning av sjuksköterska i hemmet vid försämrat allmäntillstånd, proaktiv primärvård och biståndshandläggning 24/7. Vad det sistnämnda innebär i praktiken utvecklar Carina Fransson, verksamhetschef Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst i Härryda kommun samt även representant i den strategiska beredningsgruppen.

- Västra Götalands 49 kommuner har olika förutsättningar och organisering av sin biståndshandläggning, det finns därför lika många sätt att öka tillgängligheten för biståndsbeslut som det finns kommuner. Att ständigt ha tillgång till biståndshandläggning är dock inte en realistisk lösning, utan varje kommun får hitta sin väg. Det kan till exempel handla om att vissa begränsade beslut delegeras till den personal som är i tjänst, exempelvis inom hemsjukvården, säger Carina Fransson gällande biståndshandläggning 24/7.

 

Regional överenskommelse
Västra Götaland står nu inför arbetet med att ta fram den gemensamma överenskommelsen för hur man ska jobba med utskrivningsfrågan och SKL har avsatt 600 000 kronor till Västra Götalandsregionen och VästKom i stimulansmedel för att komma igång med processen. Men att skriva papper är den enkla biten menar Maj Rom och Greger Bengtsson från SKL, det är ute hos medarbetarna som det verkliga förändringsarbetet ligger.

- Det är vad jag som medarbetare gör ute i min vardag som gör skillnad. Vi hoppas framförallt att primärvården ska kunna axla detta förändringsarbete, säger Greger Bengtsson, SKL.

 

Har primärvården förberett sig?
Just den frågan ställdes också under dagens frågestund. Hur har primärvården på verksamhetsnivå förberett sig för att ta sig an det utökade uppdrag som lagförslaget innebär? Frågan gick till Åsa Lind, områdeschef, Närhälsan.

- Vi förbereder oss. Redan från och med den första oktober anställer vi inom Närhälsan extra vårdplaneringssjuksköterskor som kommer jobba som om lagen redan är igång. Vi måste öva och lära oss hur man gör. Vi hoppas att sjukhus och kommun ställer upp för vi kommer kalla till SIP:arlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som aldrig förr, säger Åsa Lindh, områdeschef Närhälsan och representant i den strategiska beredningsgruppen.

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, fyller i.

- Vi i primärvården har en stor utmaning framför oss, vi ska leda och dirigera detta arbete. Jag ser inte något annat sätt att göra det på än att vi tar oss an uppgiften och riggar för det framtida arbetet, säger Marie-Louise Gefvert samtidigt som hon från scen söker kontakt med Charlotte Barouma, representant för den privata primärvården, som finns i publiken. Och självklart är även de privata vårdgivarna med på tåget.
 

Men primärvården är inte en ensam part, för att samverka behövs fler. Maj Rom påminner om att vi alla redan har en grund på hemmaplan att arbeta med.

- Både primärvård, sjukhus och kommun måste nu ändra arbetssätt, alltid med individen i fokus. Tänk på att använda och gå igenom de ärenden där det gick bra, respektive inte lika bra, och analysera dessa. Använd det material ni redan har för att förändra, säger Maj Rom, SKL, som ett sista medskick för dagen.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund