Vill ni delta i ett nytt forskningsprojekt om stöd till placerade barns föräldrar?

Välkommen till en informationsträff den 19 oktober 2018! Projektet kommer att pågå under tre år och finansieras av forskningsrådet Forte.

Chefer inom socialtjänsten i GR-kommunerna och i Jönköpings län har identifierat att stöd till placerade barns föräldrar är ett högprioriterat område. Detta är utgångspunkten för ett forskningsprojekt som nu beviljats ekonomiskt stöd från forskningsrådet Forte.

Projektet kommer att pågå under 2019–2021 och genomföras i samarbete mellan tre forskare, team av personal från relevanta verksamheter och intresseorganisationer.


Vill din kommun vara med i projektet?

Vi söker nu kommuner som är intresserade av att delta och bjuder in till en informationsträff där vi berättar mer och besvarar frågor.

Datum: Fredagen den 19 oktober kl. 8.30-10
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom socialtjänsten
Anmälan: Anmäl dig senast den 4 oktober till Anna Melke
Frågor: Anna Melke, projektledare


Information om forskningsprojektet

Tre forskare kommer att arbeta med projektet under tre år. Medarbetare och chefer i tre kommuner i Göteborgsregionen och tre kommuner i Jönköpings län bjuds in att delta med varsitt team om 6–8 nyckelpersoner. Även representanter från brukar- och anhörigorganisationer kommer att bjudas in för att bidra med perspektiv och erfarenheter. Föräldrar i de aktuella kommunerna kommer att intervjuas vid tre tillfällen för att ge sin syn på hur befintligt och önskvärt stöd bör utformas.


Preliminära frågeställningar:

• Hur organiserar kommunerna arbetet idag och vilka förbättringsbehov identifieras av verksamheter och av föräldrar?
• Vilka förändringar initieras för att åstadkomma förbättring?
• Vilka hinder och möjligheter synliggörs i förbättringsarbetet och hur kan eventuell variation mellan kommuner förstås både när det gäller innehåll och utfall?
• Uppfattar professionella och föräldrar att stödet förbättras under studieperioden, i så fall i vilka avseenden?


Vad innebär det att delta i forskningsprojektet?

Forskningsprojektet är upplagt enligt genombrottsmodellen som beskrivs i figuren är intill. Modellen bygger på att team utifrån en kunskapssammanställning får chans att testa nya arbetssätt för att hitta det som fungerar i den egna organisationen/kommunen. Genom att systematiskt testa nya idéer och samtidigt förankra dem hos kollegor läggs grunden för att hitta arbetssätt som kan spridas i större skala, t.ex. inom hela kommunen.

LS i figuren står för lärandeseminarier som är heldagar där teamen träffas tillsammans för att få inspiration, utbyta erfarenheter och få tid för arbete och reflektion. Fyra-fem lärandeseminarier kommer att genomföras. Ungefär hälften av gångerna planerar vi att träffas i Göteborgsregionen, hälften i Jönköpings län. Mellan dessa lärandeseminarier arbetar teamen självständigt på hemmaplan, med kontinuerlig handledning av en forskare. Teamen behöver träffas ungefär två–tre timmar i månaden för att följa upp hur arbetet framskrider. Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens i varje län där personer från relevanta verksamheter lokalt, regionalt och nationellt bjuds in att delta. Teamen får då chans att berätta om sina erfarenheter.


Vad ska varje kommun göra?

Varje kommun utser ett team med 6–8 teammedlemmar som ansvarar för att leda förändringsprocessen, men det krävs att kollegor och chefer är införstådda och beredda att delta i analyser och i att prova nya arbetssätt. Teamet är länken till arbetslaget och arbetsplatsen; motorn i förbättringsarbetet.

En av teammedlemmarna utses till teamkoordinator och ansvarar för att sammankalla och leda teamet samt ha kontinuerlig kontakt med forskarna. Koordinatorn kommer att erbjudas handledning från en av forskarna varje månad.

Teamet utformas utifrån lokala förutsättningar, men kan exempelvis bestå av:

• Enhetschef (åtminstone en för att ge mandat åt förändringsarbetet)
• Förste socialsekreterare
• Metodutvecklare
• Barnutredare
• Barnsekreterare
• Familjehemssekreterare
• Familjebehandlare
• Representant från vuxen-, missbruks-, socialpsykiatri- eller försörjningsstödsenhet
• Representant från psykiatri eller beroendevård

De som deltar i forskningsprojektet kommer att få praktiskt stöd i ett förbättringsarbete som de själva styr över. Deltagarna kommer att få nya infallsvinklar på sitt arbete via erfarenhetsutbyte med andra kommuner och via inspel från intresseorganisationer och andra experter. De kommer att få verktyg för verksamhetsutveckling och tid för reflektion kring det sociala arbetet, vilket förhoppningsvis bidrar till ett lärande som även gagnar kollegor, samarbetsparter och brukare.

En förutsättning för medverkan är att deltagarna avsätter tid för utvecklingsarbetet. Deltagarna står också själva för de resekostnader som aktiviteterna ibland medför. Förutom lärandeseminarier och teamträffar på hemmaplan behöver teamet avsätta tid för gruppintervjuer/workshoppar som leds av forskarna. Dessa syftar till att synliggöra nuvarande arbetssätt och hur de utvecklas över tid. En gruppintervju per år är planerad (räkna med en halvdag per intervju).

Några av teammedlemmarna kommer också att tillsammans med forskarna rekrytera föräldrar till intervjuer. Målsättningen är att rekrytera föräldrar från tio familjer per kommun och att följa dem över tid.

Teamkoordinatorn behöver även avsätta tid för att delta på 1–2 implementeringskonferenser, som syftar till att sprida erfarenheter till intresserade kommuner utefter vägen (räkna med två heldagar).


Intresseanmälan

För att kunna förbereda projektet vill vi ha in en intresseanmälan senast den 10 november till Anna Melke. Intresseanmälan ska vara förankrad på enhets- och verksamhetsnivå.

Om fler kommuner än tre per region anmäler intresse kommer ett urval ske så att kommuner av olika storlek blir representerade. Övriga kommuner kommer att kunna ta del av projektet via webben och konferenser. De kommuner som deltar kommer att skriva på ett avtal som ska undertecknas av förvaltningschef för socialtjänsten senast den 7 december 2018.


Varmt välkomna!Kontakt

Anna Melke, forskare och projektledare, Göteborgsregionen, FoU i Väst
Telefon: 0739-97 53 44

Therése Wissö, forskare, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
Telefon 0766-18 63 86

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund