AKTUELLT ARBETE OCH PROFILOMRÅDEN, ÄLDRE

Aktuellt arbete

Vi arbetar med följande satsningar och projekt som rör äldre:

AllAgeHub

Forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik. Just nu finslipas planerna på det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. 

Avancerad vård i hemmet (ASIH) utvärderas

De multiprofessionella ASIH-teamen i Göteborg utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild. FoU i Väst och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) utvärderar verksamheten.

  1. Läs mer

DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)

Chalmers Arkitektur och FoU i Väst/GR bedriver ett projekt som handlar om huruvida samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer.

  1. Läs mer

Förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre

Ett nätverk har startats och flera utvärderingar och studier pågår inom området förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre: Träffpunkters betydelse för seniorers hälsa, Life filming, samt en studie över medlemskommunernas arbete på området.

IBIC (Individens Behov I Centrum) i Kungsbacka utvärderas

Kungsbacka kommun var en av de första i landet att börja arbeta enligt ÄBIC (äldres behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för personal som arbetar med äldre personer. IBIC (individens behov i centrum) är en vidareutveckling av ÄBIC, riktat till vuxna oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Göteborgsregionen, FoU i Väst utvärderar IBIC i Kungsbacka.

Kommunal hälso- och sjukvård

Ett projekt för att synliggöra den kommunala hälso- och sjukvårdens förutsättningar, innehåll och utmaningar genom att koppla an till pågående insatser på nationell nivå och utveckling av vården på regional nivå

Life filming – en väg till ökad delaktighet?

Kan metoden Life filming användas för att fånga äldres och ungas behov och upplevelser av sin boendemiljö? Nu är rapporten klar!

Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med projektet Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre - konferns

En åldrande befolkning i kombination med ökad psykisk ohälsa och missbruk bland äldre ställer ökade och nya krav. Vad vet vi om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre? Och hur gör vi egentligen? Nu kan du ladda ner dokumentationen.

Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende

FoU i Väst/GR kommer att bedriva följeforskning av ett projekt på Nya Varvets äldreboende som handlar om hur det existentiella perspektivet kan få större plats inom äldreomsorgen.

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Trygghetsbostäder i Rambergsstaden

FoU i Väst/GR genomför tillsammans med Chalmers Arkitektur följeforskning av ett projekt där White Arkitekter tagit initiativ till att bygga nya trygghetsbostäder i Rambergsstaden.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

GR är värdar för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU): Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning – socionomer och Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning – sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

  1. Läs mer

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Profilområden

Områden vi bevakar, arbetat mycket med och tagit fram material kring:

Boende för äldre & tillgänglighet

Under flera år har FoU i Väst/GR genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring tillgänglighet i befintligt boende, bostadsanpassning och bostadsplanering för äldre.

Palliativ vård och omsorg

GR arbetar med palliativ vård och omsorg på olika sätt. Vi arrangerar konferenser och har nyligen publicerat ett helt nytt studiematerial.

Äldre och läkemedel

Under flera år har FoU i Väst/GR genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring äldres läkemedelsanvändning. Här har vi samlat skrifter, dokumentation och information om aktiviteterna.

  1. Läs mer

Äldres mun och tandhälsa: Skör och äldre – vad händer med tänder?

Sköra äldre med stort omsorgs- och vårdbehov har många gånger försämrad tandstatus. För att kunna ge sköra äldre den vård och omsorg de behöver måste kunskaperna öka om varför denna grupp många gånger söker mindre tandvård.

Arkiv avslutade arbeten

Här har vi samlat några av de avslutade arbeten och projekt som fortfarande efterfrågas information kring.

  1. Läs mer


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund