AKTUELLT ARBETE: BARN, UNGA OCH FAMILJ


Göteborgsregionen (GR) arbetar med följande satsningar och projekt inom det sociala området som rör Barn, unga och familj:

Barnmätverket – ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har GR etablerat ett nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet.  

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

Projektet handlar om kompetensutveckling för i första hand socialsekreterare, vidareutveckling av Integrationscentrums arbete med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen samt erfarenhetsutbyte.

Nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

GR arbetar med frågor rörande ensamkommande och nyanlända barn i Nätverket för mottagande och integration.

Förälder på avstånd – ett forskningsprojekt om föräldrar med barn i familjehem eller på institution

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för detta projekt.

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder arrangeras för anställda inom verksamhetsområdet Funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Nya GRannar

Projektet syftade till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

Parenting young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området i GR-kommunerna

Den senaste sammanställningen publicerades 2014.

Samarbete om FoU-stöd till Gryning Vård AB

Kunskapsbaserat utvecklingsarbete för kvalificerade vårdinsatser. Fokuserar på bedömningsinstrument, FoU-cirklar och forskningsstöd i utvecklingsinsatser.

SamTidigt

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. Projektets deltagare var medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner.

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

FoU i Väst/GR kartlägger ungdomsmottagningarna i länet, belyser vilka ungdomsgrupper som kommer dit samt utvärderar de särskilda satsningar som görs för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

GR har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Västermodellen

Väster(norrlands)modellen syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen. FoU i Väst ger processtöd när Göteborgs Stad inför modellen.

Yrkesresan – ett regionalt kompetensprogram

Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund