Lupp-samverkan i Göteborgsregionen

I mars 2019 nystartar Göteborgsregionens nätverk för samverkan kring Lupp-undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Därmed kommer de kommuner som planerar att genomföra Lupp hösten 2020 att kunna utbyta information och erfarenheter även innan det är dags för själva undersökningen. För det är ju det lokala ungdomsarbetet som sker mellan Lupp-enkäterna som är det viktigaste!

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

I Göteborgsregionens Lupp-nätverk ingår representanter från tio kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Nätverket träffas en gång per ”termin”.

Tematräffar med forskarstöd

Vid sidan om nätverksträffarna äger särskilda tematräffar rum, en gång per ”termin”. Här träffas kommunrepresentanter som är särskilt berörda av temat för att tillsammans med både forskare och representanter från Västsveriges förenade ungdomsråd gemensamt analysera ungas livssituation, orsaker bakom problem och möjliga vägar framåt för att stärka ungas livssituation – inom det aktuella område som träffen fokuserar. Första träffen i maj 2019 kommer att behandla ungas psykiska (o)hälsa. Syftet med träffarna är att fördjupa kunskapen bland berörda tjänstepersoner inom olika områden och att ge kommunerna stöd i att omsätta kunskapen till framgångsrikt utvecklingsarbete. Ytterst handlar det om att förbättra ungas livssituation i Göteborgsregionens kommuner.

Särskilda utbildningstillfällen

Vid sidan om nätverkets möten och tematräffar erbjuds tre särskilda utbildningstillfällen, med fokus på en viss fråga, ämne eller tema som berör unga och/eller utvecklingsarbete för och med unga. Ämne och tidpunkt beslutas av nätverket. Inbjudan till dessa utbildningstillfällen riktas brett till Göteborgsregionens kommuner. Första tillfälle är i sep/okt 2019.


Dialog mellan unga och beslutsfattare

Det finns planer på fördjupade regionala dialogtillfällen mellan unga och kommunernas beslutsfattare. Tanken är att förädla resultaten från de beskrivna tematräffarna genom dialog mellan de unga, som berörs av kommunernas utvecklingsarbete, och de beslutsfattare i kommunen som har mandat att styra arbetet.


Goda erfarenheter av regional samordning kring Lupp

Erfarenheterna från tidigare regionalt samarbete kring Lupp har visat på flera goda skäl att samordna genomförandet av undersökningen:

 • berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner under hela processen:
  från planering och genomförande till analys och dialog med de unga
 • bättre möjligheter att nå ut till gymnasieungdomar som skolpendlar över kommungränsen
 • direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat
 • möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag
 • en regional struktur och planering i förhållande till andra ungdomsenkäter,
  ex. CAN-enkäten om drogvanor som genomförs i länet var tredje år
 • en regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF.


Lupp-undersökningens fördelar

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker. Resultaten från undersökningen bör förstås kopplas samman med andra kunskapskällor om ungas livssituation.


Rapporter från Lupp-undersökningen 2017

Hösten 2017 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner i samverkan och med stöd av Göteborgsregionen, FoU i Väst. Kommunerna var: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Inom ramen för genomförandet gav kommunerna gemensamt ett uppdrag åt Göteborgsregionen, FoU i Väst, att ge stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. Stödet omfattade bland annat lokala resultatrapporter och en fördjupande regional rapport.

Den här rapporten sammanfattar och analyserar resultaten i de nio kommunerna:

I den här temaversionen hittar du samma rapportinnehåll men avgränsat till tema hälsa och livstillfredsställelse:

Här hittar du lokala resultatrapporter från respektive kommun:


Hur mycket vet du om ungdomarnas situation i dessa kommuner?

Testa dina kunskaper genom att svara på kommunernas Lupp-quiz!


Arbetsrapport


GR-rapporter från Lupp 2013

Regional rapport:

 1. Ung i Göteborgsregionen – Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013PDF
  (författad av Torbjörn Forkby & Åsa Nilsson, 2014)

 2. Lokala resultatrapporter (samtliga författade av Sara Davidsson & Åsa Nilsson, 2014):
  Alelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Härrydalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungsbackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Mölndallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Tjörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Åsa Nilsson
031-335 51 98

Lupp-konferens den 22 oktober 2018

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund