Yrkesresan
– ett regionalt kompetensprogram för den sociala barn- och ungdomsvården

yrkesresan

Yrkesresanlänk till annan webbplats erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga.

Göteborgsregionen (GR) har på uppdrag av kommunerna tagit fram Yrkesresan, eftersom det finns mycket att vinna på att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten. Yrkesresan lanserades våren 2017. I augusti 2018 anslöt Boråsregionen och i januari 2019 Skaraborg. Ytterligare några kommuner från Halland anslöt i februari 2020.

I februari 2021 blev det klart att Yrkesresan kommer att spridas över hela landet och 80 procent av landets kommuner har sagt ja till erbjudandet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att ingå i Yrkesresan.

Allt samlat på samma webbplats – yrkesresan.se

Det är svårt både som ny och erfaren socialsekreterare att överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Yrkesresan paketerar relevant kunskap från olika aktörer och presenterar dem på en webbplats: yrkesresan.se. Webbplatsen har tagits fram av GR och har en tilltalande grafik med resan som tema. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Olika nivåer

Användaren lotsas runt på webbplatsen med hjälp av grafiken. Resan inleds med tre olika resväskor, som motsvarar tre faser i yrkesutvecklingen:

  • Ny: 0-2 år i yrket
  • Van: 2-5 år i yrket
  • Erfaren: mer än 5 år i yrket

När en resväska öppnas visas en resväg med olika hållplatser som motsvarar kurser. Kurserna har utformats i samråd med kommunerna och det finns kunskapsmål för varje kurs. Målen stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Varje kurs består av tre delar

  • Förberedelser: Digital checklista med uppgifter som användaren ska göra. Här finns till exempel föreskrifter, handböcker, webbutbildningar, podcasts och egenproducerade filmer. Varje uppgift är knuten till kunskapsmål, motiveras för användaren och är tydligt tidsatt.
  • Kursdagar: Deltagare från olika kommuner samlas till fysisk eller digital föreläsning varvat med grupparbeten och reflektioner. Kursledarna kommer från kommunerna, har lång erfarenhet och fungerar som förebilder för att inspirera till att stanna i yrket.
  • Efterarbete: Fördjupningsuppgifter i form av en digital checklista.

Stationen för arbetsledare och chefer

Yrkesresan ger även stöd för arbetsledare och chefer. Detta finns samlat i stationshuset på webbplatsen. Där kan arbetsledare och chefer följa sina medarbetares kompetensutveckling, ladda ner material att använda i arbetsgruppen eller anmäla sig till kurser som är framtagna särskilt för dem.

Yrkesresan sprids över hela landet

Gensvaret på Yrkesresan har varit mycket positivt. Socialsekreterarna har lyft fram att Yrkesresan har en genomtänkt struktur, relevant innehåll, tilltalande grafisk form och att kursledarna ger hopp om framtiden i yrket. Arbetsledare och chefer lyfter särskilt fram att Yrkesresan ger dem avlastning i introduktionen av nya socialsekreterare, som de upplever kommer snabbare in i arbetsuppgifterna.

På grund av det stora intresset sprids Yrkesresan nu över hela landet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gått ut med ett erbjudande till landets alla kommuner och 80 procent av kommunerna har tackat ja till att delta i den nationella satsningen på Yrkesresan. Totalt planeras för fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021–2027.

I filmen berättar sju personer om Yrkesresan utifrån sina erfarenheter som socialsekreterare, enhetschef, sektionschef eller verksamhetschef. Filmen publicerades i samband med att erbjudandet om att ansluta till Yrkesresan gick ut till landets kommuner i november 2020.

Yrkesresan för utförare

GR fick våren 2019 i uppdrag av IFO-chefsnätverket att undersöka förutsättningarna för att ta fram ett regionalt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för utförare. I mars 2020 lämnades förstudien till IFO-chefsnätverket. Den visar att det finns ett stort intresse bland Göteborgsregionens kommuner för att göra detta gemensamt. Det finns en önskan om samsyn i val av metoder och behov av stöd i hantering av metoder och deras licensiering. Läs mer i förstudienPDF.

Arbetet gick därefter in i nästa fas: planeringsfasen. Ett mer detaljerat förslag togs fram avseende hur en yrkesresa för utförare skulle kunna se ut. Förslaget beskriver innehåll, kurser, finansiella och personella resurser. Förslaget finns beskrivet i en rapport (se nedan) som presenterades för IFO-chefsnätverket i januari 2021. Nätverket godkände rapportens förslag och förklarade planeringsfasen avslutad. Nätverket valde att avvakta nationell utveckling innan beslut om att inleda den avslutande fasen: genomförande- och utvecklingsfasen, där förslaget skulle sättas i drift.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund