HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Göteborgsregionens arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Hur arbetar Göteborgsregionen (GR) rent praktiskt och vad kan GR göra?

  1. Läs mer

Göteborgsregionens uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor

Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2016 att Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs utredningen om GR:s uppdrag på områdetPDF

Vårdsamverkan i Västra Götaland

En ny webbplats med information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

AKTUELLT

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ny lagstiftning som ersatte betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Västra Götaland har en överenskommelse med ekonomisk modell som gäller från 25/9-18. Faktureringen av betalningsansvaret kommer att ändras som en följd av den nya ekonomiska modellen, som innebär en genomsnittsmodell.

Den nya versionen av SAMSA IT-tjänst som finns tillgänglig från 2018-09-25 är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen. I SAMSA IT-tjänst finns även stöd för att ta fram Samordnad individuell plan (SIP). SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rutinen som baserar sig på riktlinjen är fastslagen av Styrgruppen SVPL. Den gäller nu, tillsammans med överenskommelsen och riktlinjen.

Implementering av överenskommelse och riktlinje samt det planerade uppföljningsarbetet pågår i nära samarbete med de delregionala processledarna i vårdsamverkan och SAMSA förvaltning. Ansvariga processledare på regionnivå är Lena Arvidsson, VGR och Jeanette Andersson, VästKom.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2022
Förslag till länsgemensam handlingsplan är nu ute för beslut hos kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.


Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Samarbetsavtal som ska börja gälla 2018-05-01 är nu ute för beslut i kommunerna och Västra Götalandsregionen.


Mobil närvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för de mest sjuka äldre.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
De nya Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom finns på Socialstyrelsens hemsida. För att underlätta samverkan kring gemensamma rekommendationer för båda huvudmännen beslutas om en länsgemensam vägledning under våren 2018.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Framtidens vårdinformationsmiljö
I slutet av september 2018 valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad. Framtidens vårdinformationsmiljö är i första hand ett verksamhetsprojekt som handlar om att förändra arbetssätt i vården för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det finns fortfarande mycket förberedande arbete som kan göras även innan man tecknat kontrakt med en leverantör. Det handlar till exempel om att skapa mer enhetliga arbetssätt i vården i hela VGR för att möjliggöra en gemensam vårdinformationsmiljö. Målsättningen är fortfarande att ett nytt kärnsystem ska vara infört i hela VGR i början av 2023.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Informationsmöten FVM
I höst gör programmet FVM en andra runda med informationsmöten kring framtidens vårdinformationsmiljö. Mötena vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare som regionen har avtal med. Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om kärnsystemet Millennium samt tidplanen framåt och planeringen för införandet. Totalt finns 36 mötestillfällen att välja mellan.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


God och nära vård – en primärvårdsreform
Delbetänkande 2, av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård: SOU 2017:53. Utredningen tar ställning till förslagen från betänkandet Effektiv vård.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


God och nära vård-uppdraget fördjupas och utredningstid förlängs

Regeringen har beslutat att utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård ska fördjupas. Uppdraget ges som en del av regeringens stora primärvårdsreform som nu pågår. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas för Socialdepartementet senast den 31 mars 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 7 juni 2019.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen (GR) erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontaktperson på GR

Maria Ljung

031-335 51 73

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund