Besök från Sheffield-Manchester, Storbritannien:
Hur löser vi gemensamma utmaningar genom kommunalt partnerskap och medskapande?

Samhällsplanerare från Göteborgsregionens kommuner fick den 14 mars möjlighet att delta i ett internationellt erfarenhetsutbyte kring samverkan, partnerskap och medskapande. En delegation från Mistra Urban Futures plattform i Sheffield-Manchester, Storbritannien besökte GR.

Teamet från Sheffield-Manchester presenterade arbetet med en gemensam planering i Greater Manchester och West Midlands samt hur de har arbetat med medborgardeltagande i samhällsbyggnadsprocesser.

Delegationen representerar forskningsprojektet Jam and Justice som syftar till att skapa ett unikt utrymme för sociala innovationer genom medskapande, där man kan testa och lära sig om olika sätt att styra städer på. ‘Jam’ handlar om att föra samman olika parter i staden för ta i tu med olika utmaningar genom att att experimentera och skapa nytt. ‘Justice’ handlar om att inkludera personer som inte kunnat nyttja sina medborgerliga rättigheter och kunnat ta del i diskussionen kring möjliga lösningar.

Inledning – Regional planering i Göteborgsregionen

Sarah Johnstone, Göteborgsregionens samordnare för Mistra Urban Futures inledde och hälsade välkommen.

Maria Sigroth, avdelningschef inom miljö och samhällsbyggnad, fortsatte genom att berätta om Göteborgsregionen – en mötesplats för samverkan mellan de 13 kommunerna till gagn för våra över en miljon invånare i regionen. Inom miljö och samhällsbyggnadsområdet har strukturbilden – vår regionplan – varit en framgångshistoria och är väl förankrad både i kommuner och bland företag inom byggsektorn.

Per Kristersson, senior regionalplanerare på GR, gav sin bild av den regionala planeringens utveckling inom Göteborgsregionen. Åren 1944, 1963 och 1982 togs det fram regionplaner och i fokus stod då den amerikanska drömmen med individuell rörlighet och - bilen. I Stockholm var det annorlunda – där stödde planeringen kollektivtrafiken mycket tack vare tunnelbanan. Nuvarande ”regionplan” har tagits fram i form av en strukturbild som de olika politiska nivåerna har kommit överens om att förhålla sig till, lokalt och regionalt. GR utvecklar nu strukturbilden till exempel i de olika stråken och i kustzonen. Det finns olika överenskommelser i de olika delarna av strukturbilden, som till exempel kring trängselskatten, markanvändning och transportplanering i förening, mobilitet och resande samt klimatarbete. Inom det internationella projektet Smart MR har rapporten Transformning European Metropolitan Regionslänk till annan webbplats tagits fram, där mer finns att läsa kring dessa frågor.

Partnerskapets historia

David Rogerson från Greater Manchester Combined Authority, ger sin bild av partnerskapet i Manchester-området. I Manchester-området såg de tio kommunerna redan på 80-talet att det fanns möjlighet att samverka på frivillig väg, och det bildades då ett regionalt råd. Efterhand har man bildat ett partnerskap – en combined authority – med tio representanter från kommunerna, ledda av en borgmästare.

- Det tar tid att bygga relationer och tillit. Det tog 30 år att arbeta fram en mogen samverkan kring vad som bör lösas på lokal respektive regional nivå. Genom att vi går samman i partnerskap tror vi att människor på den lokala nivån kan dra nytta. Medskapande är ett viktigt verktyg, säger David Rogerson

Det finns olika överenskommelser, exempelvis kring transporter. En Greater Manchester Strategy har tagits fram som beskriver allt det kommunerna vill göra tillsammans för medborgarnas bästa.

- Vi betonar partnerskap mellan olika aktörer, inte minst företag, civilsamhälle och frivilligorganisationer. Vi vill attrahera människor men det är viktigt för oss att det inte bara blir tillväxt utan också att människorna tjänar på tillväxten genom reformer som leder till ett gott liv. Också de som bott här länge.

Storbritannien har en centraliserad styrning men representanterna önskar mer av lokalt självstyre, som i Sverige. Man försöker påverka den nationella nivån i den riktningen. Det finns utmaningar att samverka kring vad gäller fysisk planering, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt miljö och klimat.

Green Summit – mötesplats kring miljö

Beth Perry, University of Sheffield, berättar om vikten av att hitta samarbetsområden för medskapande, där olika förmågor och kunskap kommer samman i beslutsfattande. Ett sådant exempel är processen med att planera Green Summits i Great Manchester. 2018 hölls det första gröna toppmötet med miljöfrågorna i fokus, i nära samarbete med universitetet. Ett annat exempel är inom fysisk planering där olika samrådsdokument tagits fram.

- Vi har funnit att det finns både för- och nackdelar med ett starkt mellankommunalt samarbete. Det är viktigt med koncensus. Varje ledare har ett veto i vårt partnerskap. Ibland är det svårt att veta hur beslut kommer till när man arbetar över gränser. Det handlar om ledarskap och transparens, säger Beth Perry.

Samråd med medborgare och olika åsikter

När Greater Manchester för första gången höll samråd med medborgare för att få synpunkter på utveckling och förtätning av grönområden i relativt fattiga orter i norr, fick de inte mindre än 27 000 negativa kommentarer. Varför? Processen drevs för snabbt och hade inte tillräckligt med medskapande. Nästa gång samråd skulle hållas tillät de processen att få ta längre tid. Anne Lythgoe, Greater Manchester Combined Authority, berättar:

- Det finns en risk med att förtäta, människor vill inte leva för tätt. Vi behöver tänka på hur människor har det i dessa områden när vi vill tvinga fram en förändring i deras liv. Det är viktigt att blanda bebyggelse så att inte folk behöver flytta. Det måste finnas gröna områden också, säger Anne Lythgoe.

Adrian Ball, Action Research Collective, Manchester Settlement, är verksam inom frivilligsektorn. När medborgarna blev arga och hade synpunkter på utvecklingen i norr funderade han på hur de istället skulle kunna involveras mer.

- Vi gjorde en undersökning kring hur vi skulle kunna skapa ett bättre debattklimat trots olika åsikter. Till vår hjälp hade vi olika frivilligorganisationer och workshops med experter. På så vis kunde människors livsstil integreras i den fysiska planeringen och människors medvetande öka om de utmaningar vi står inför. Nu planerar vi ett nytt samråd kring ett ramverk för fysisk planering.

Samverkan inom West Midlands

Claire Spencer, West Midlands Combined Authority i området kring Birmingham, ger sin bild av samverkan inom West Midlands. I West Midlands har man inte kommit lika långt i samarbetet som Manchester. Där ingick man ett partnerskap mellan de olika kommunerna för två år sedan. Även universitet och fackföreningar ingår i partnerskapet och en borgmästare leder arbetet. Mycket handlar om att skapa en stark ekonomi och tillväxt. Det har gjorts investeringar i infrastruktur som skapar utveckling i regionen, till exempel metro, järnväg, spårvagn och så kallade ”sprintbussar”. Men samtidigt står välfärdsfrågor som sysselsättning och psykisk hälsa i fokus.

- Även sociala och miljömässiga aspekter måste finnas med och välfärd måste skapas. Inom fysisk planering har vi definierat inkluderande tillväxtkorridorer där vi särskilt satsar på utveckling men också involvering av medborgare, berättar Claire Spencer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ur diskussionen:

Vad kan vi i Göteborgsregionen lära av våra brittiska gäster när det gäller mellankommunalt samarbete och medborgarinflytande. Det var huvudfrågan i den efterföljande diskussionen.

Här framkom tankar om hur vi diskuterar regionala strategier med människor på den lokala nivån - om det ens går. Och hur löser vi frågan om att det ofta är samma medborgare som engagerar sig i olika samråd? Hur ska vi värdera medborgarnas röster i beslutsfattandet? Hur får vi politikerna att ge ifrån sig makten till lokala grupper? – i realiteten kan det vara svårt och kräver modiga politiker.

Ibland diskuterar vi redan färdiga planer med medborgarna och planerna är då svåra att påverka. Ett sätt kan vara att föra dialog i ett tidigare skede. Det krävs tydlighet i kommunikationen.

Ett annat sätt att bredda dialogen så att inte bara vissa medborgare hörs kan vara genom att i högre grad arbeta med frivilligorganisationer. Sådana grupper har ofta mer genomtänkta och förankrade ståndpunkter.

Konstaterades också att koncensus är viktigt både i Manchester och Göteborgsregionen, det är den som ger legitimitet åt samverkan.

Det är en utmaning att hitta metoder för medborgarinflytande, men medborgarna kan inte alltid se hela bilden och därför måste vi ta vissa beslut centralt.

Det är viktigt att utveckla tillit, snarare än att diskutera förutbestämda idéer.

Vi måste lyssna på varandra!

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund