Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen - kunskapsspridning

Syftet med projektet ar att öka och sprida kunskap om ekosystemtjänster till en bred målgrupp som jobbar med fysisk planering inom Göteborgsregionen och dess medlemskommuner.

Det övergripande målet är att synliggöra ekosystemtjänsternas funktion både utifrån regionalt och kommunalt perspektiv. Projektet kommer underlätta för kommunerna och GR att öka förståelsen av vikten att ekosystemtjänster synliggörs i den fysiska planeringen. Det lägger grunden för att kunna utveckla och stärka ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen.

Projektet har fått statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). 

Projektet spänner över följande fyra åtgärder:

  1. Utveckling av ett gemensamt koncept för projektets genomförande
  2. Startseminarium för med inbjudan till alla 13 kommuner inom Göteborgsregionen (Genomfört 24 maj 2018)
  3. Workshops för projektkommunernas tjänstemän inom miljö och fysisk planering (Genomfört Mars 2019)
  4. Information om ekosystemtjänster i politisk församling inom samtliga kommuner i projektet (Pågår)

Resultat och slutsatser från projektet summeras vid ett slutseminarium den 19 november 2019. Inbjudan går ut till Göteborgsregionens samtliga kommuner. Seminariet ska även ge inspirerande exempel från kommuner inom och utanför GR, vägledning i tillgängliga verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i fysisk planering samt visa hur vi arbetar vidare med frågorna mellankommunalt inom Göteborgsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-10-01 

Logga in i LONA-projekt ekosystemtjänster

Kontaktperson på GR:

Terje Selnes

031-335 53 43Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund