Fullfölja studier GR

Syftet med projektet Fullfölja studier GR (FSGR) är att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Lokala delprojekt
FSGR riktar sig till gymnasieskolor i Göteborgsregionen, med fokus på fristående skolor. Medverkande skolor startar lokala delprojekt utifrån en analys av skolans nuläge och elevernas behov. Arbetet sker med hjälp av vetenskapligt förankrade och beprövade metoder och med processtöd från GR Utbildning.

Mötesplatser och samverkan
Utöver de lokala delprojekten kommer även mötesplatser att skapas där unga i riskzon för studieavbrott kan träffa arbetslivsrepresentanter och få motivation, kontakter och förebilder.

FSGR Case
Inom ramen för projektet kommer olika fallbeskrivningar/elevcase att arbetas fram. Fallbeskrivningarna kommer ligga till grund för ett workshopsmaterial som tydliggör vilka resurser och insatser som finns att tillgå. Detta möter ett behov skolorna själva uttryckt om att de behöver få ett tydligare grepp om vilka aktörer de kan vända sig till i arbetet med elever som befinner sig i riskzon att avbryta sina studier.

Skolor som deltar i projektet
De medverkande gymnasieskolorna driver delprojekt i den egna verksamheten utifrån lokala delmål. Läs mer om skolorna och deras delprojekt nedan:

 • Burgårdens Gymnasium
  Inom ramen för FSGR arbetar Burgårdens Gymnasium med att på skolövergripande nivå implementera nya närvarofrämjande rutiner, samt med att etablera och öka en positiv känsla av sammanhang i skolan.
 • Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda
  Inom ramen för FSGR utvecklar skolan nya rutiner för att tidigt kunna identifiera elever i riskzon för avbrott. Skolan arbetar även för att stärka de deltagande elevernas välmående genom ökad motivation.
 • Framtidsgymnasiet
  Framtidsgymnasiets lokala mål innefattar bland annat att stärka skolanknytningen för nyanlända elever med tillfälliga uppehållstillstånd. Skolan utvecklar även nätverksarbetet med de aktörer utanför skolan som påverkar elevens skolgång och utveckling.
 • LBS Kreativa Gymnasiet
  Skolans lokala målsättning är att utveckla rutiner för att i ett tidigare skede kunna identifiera elever i riskzon för studieavbrott, samt att tydliggöra samverkansstrukturen mellan samtliga professioner på skolan.
 • Lärlingsgymnasiet i Ale
  Den lokala målsättningen för skolans insatser är att genom kompetenshöjande insatser stärka eleverna så att de kan tillgodogöra sig sin APL, detta genom stödstrukturen Navet.
 • NTI Gymnasiet Kronhus
  Inom ramen för FSGR arbetar NTI Gymnasiet Kronhus med flera lokala mål, bland annat att öka närvaron bland eleverna.
 • NTI Mediegymnasiet
  NTI Mediegymnasiet arbetar bland annat med att öka integrationen mellan skolans nationella program och språkintroduktionsprogrammet, samt med att öka skolpersonalens kunskap om de bakomliggande orsakerna till att elever inte fullföljer sina studier.

 Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: John Nelander


Europeiska socialfonden

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund