FSGR fokuserar på att skapa förutsättningar för gymnasieskolor för att motverka studieavbrott

Arbetet i projektet FSGR (Fullfölja studier GR) sker genom lokala delprojekt på de medverkande gymnasieskolorna. Samtidigt tas processkartor fram som ska tydliggöra resurser och aktörer och ett koncept med mötesplatser där unga får möta näringslivet och arbetslivsrepresentanter är under utveckling.

FSGR, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, startade under våren 2017. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott. Arbetet som sker genom lokala delprojekt på de sju deltagande gymnasieskolorna pågår nu för fullt. Under analys- och planeringsfasen har skolorna kartlagt elevernas behov och analyserat nuläget. Utifrån det har insatser planerats inom en rad olika områden, alla med samma syfte: att förebygga studieavbrott bland elever i riskzon och främja fullföljda studier. Överlag går det att skönja ett tydligt elevhälsofokus i de insatser som planeras och genomförs. Lärdomar och erfarenheter från delprojekten kommer att spridas under projektets gång för att bidra till att fler skolor, även de som inte deltar i projektet, ska kunna arbeta framgångsrikt med att främja fullfölja studier.

Mötesplats för unga planeras under våren
Under våren 2018 kommer projektets första mötesplats att genomföras. Cirka 120 elever på språkintroduktionsprogrammet från olika gymnasieskolor på Lindholmen kommer att få möta arbetslivsrepresentanter och det lokala näringslivet under en heldag med fokus på inspiration och kunskap om arbetsmarknaden. Tanken är att mötesplatsen ska ge eleverna motivation och nya kontakter och samtidigt stärka deras valkompetens inför framtida studie- och yrkesval. Mötesplatsen kommer sedan att följas upp i klassrummet och i höst planeras ett skräddarsytt besök på mötesplatsen Future Skills som anordnas av GR Utbildning.

Processkartor som tydliggör resurser och aktörer
För att möta ett behov som uttryckts av regionens fristående gymnasieskolor, bland annat genom GR:s nätverk, tas processkartor fram inom ramen för FSGR. Dessa ska tydliggöra hur gymnasieskolor kan hitta och nyttja resurser och insatser i arbetet med elever som befinner sig i riskzon att avbryta sina studier. Formen för och innehållet i dessa processkartor håller just nu på att utformas.

Målet är att fler ska fullfölja studierna
Projektets samtliga delar syftar till att motverka studieavbrott bland elever i riskzon och främja fullföljda studier.


Kontaktpersoner på GR:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund