Fullfölja studier GR – nytt EU-projekt för att motverka studieavbrott i Göteborgsregionen

GR Utbildning har i flera års tid och genom ett antal projekt arbetat med att bygga kunskap kring att motverka studieavbrott. Nu utvecklas detta arbete. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ca 9,8 miljoner kr för att GR Utbildning under 2017–2020 ska driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR. Syftet är att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott.

FSGR vänder sig till unga kvinnor och män mellan 15 och 24 år som löper risk att inte fullfölja sina gymnasiestudier. Med fokus på individens behov, förutsättningar och möjligheter ska elever som befinner sig i riskzonen motiveras till vidare studier, gymnasieexamen och på sikt en etablering på arbetsmarknaden. Projektet består av direkta insatser på skolor och i kontakt med representanter från arbetslivet, men även genom långsiktig påverkan för elever utanför projektet genom fortsatta former för samverkan mellan aktörer.

Projektet fokuserar på tre delområden

Lokala delprojekt på deltagande gymnasieskolor
Deltagande gymnasieskolor tar fram projektidé och projektplan utifrån de individuella behov som finns hos de elever som är i riskzon för studieavbrott. På så sätt kan alla insatser utformas utifrån varje elevs behov, vilket i sin tur gör att svårigheter kopplade till exempelvis språk eller funktionsvariation kan mötas.

Mötesplatser för arbetslivsrepresentanter och unga som är i riskzon
Mötesplatser ska anordnas som syftar till att motivera elever som är i riskzon för studieavbrott till att se meningen med vidare studier. Detta genom att knyta ihop arbetslivsrepresentanter och ungdomar via gemensamma arenor för att ge möjlighet till kontaktskapande och förebilder.

Framtagande av en processkarta som tydliggör resurser och aktörer
För att möta ett uttryckt behov bland skolorna kring att få grepp om vilka insatser som finns och hos vilken aktör när det upptäcks att en elev löper risk att göra ett studieavbrott, ska en processkarta tas fram. Denna ska utgöra ett stöd för personal i arbetet genom att ge en tydligare bild av de möjligheter och resurser som finns att tillgå, både inom kommunen och bland andra lokala nyckelaktörer.

FSGR kommer att pågå i tre år med start i mars 2017. Sex fristående och kommunala gymnasieskolor deltar, vilket ger möjlighet att bygga gemensamma erfarenheter och kunskap. Fokus kommer att ligga på de fristående gymnasieskolor som inte haft möjlighet att delta i andra satsningar som genomförts inom området, exempelvis inom Plug In. GR är projektägare för FSGR och Skaraborgs kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen samt Sveriges kommuner och landsting är samverkansaktörer.

 

Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund