Du är här:


Göteborgsregionens kompetensråd

- Regional branschsamverkan och college

En nära samverkan mellan bransch/företag och utbildningsanordnare är avgörande för en välfungerande och matchad arbetsmarknad. I Göteborgsregionen sker denna samverkan i kompetensråd och college.

Samverkan genom kompetensråd

I kompetensråden möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och hantera frågor kring kompetensförsörjning, både branschvis och i ett övergripande regionalt kompetensråd. Det gemensamma målet för kompetensråden är att verka för att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgsregionen matchas mot det regionala näringslivets behov.

Vinsterna med en god matchning kan se både hos regionens elever och näringsliv. Den som utbildar sig i regionen kan känna sig trygg i att den kommer ha relevanta kunskaper och kompetenser efter avslutad utbildning, vilket bidrar till motivationen under studietiden. För företagen blir det enklare att hitta kompetenta medarbetare om utbilningarnas innehåll bättre matchas efter deras behov.


Göteborgsregionens kompetensråd - övergripande nivå

Det regionala kompetensrådet består av flera strategiska parter som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i Göteborgsregionen. Medlemmarna ska diskutera regionens kompetensförsörjning på en övergripande nivå, oavsett bransch.

Rådet arbetar för att fram avsiktsförklaringar, insatser, initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning, men tar även ansvar för att branschvisa kompetensråd bildas när behov finns.

 

Rådet verkar för att:

 • Öka förståelsen mellan utbildningsanordnare och branscherna.
 • Samverkan kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
 • En effektivare samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet.

 

Följande organisationer medverkar i det regionala kompetensrådet:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborg Stad
 • Business Region Göteborg
 • Chalmers Tekniska högskola
 • Företagarna
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Göteborgs Universitet
 • LO-distriktet i Västsverige
 • Svenskt Näringsliv
 • TRR, Trygghetsrådet
 • TSL, Trygghetsfonden
 • Unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren

 

Protokollsisda för Göteborgsregionens kompetensråd: Klicka här!

 

Branschspecifika kompetensråd

De branschvisa kompetensråden skapar ett forum där representanter från respektive bransch kan föra en strukturerad dialog kring bransch- och utbildningsfrågor. Respektive råd kommer ta fram en gemensam målbild och avsiktsförklaring av vad som behöver göras för kompetensförsörjningen i regionen.

Varje branschspecifikt kompetensrådleds av en regional processledare från Göteborgsregionen (GR)och består av representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknadens parter
 • Arbetsgivare
 • Utbildningsanordnare (gymnasiet, yrkesvux, YH samt högre utbildning).

 

Idag finns följande branschspecifika kompetensråd:

Beprövade kompetensråd 2007/2008

 • Teknikcollege
 • Vård- och omsorgscollege

Igång 2017

 • Installationsbranschen
 • Besöksnäringen

Uppstart 2019

 • Fastighetsbranschen
 • Handelsbranschen
 • Byggbranschen
 • Transportbranschen

 

College – ett välbeprövat koncept för branschsamverkan

Göteborgsregionens (GR) har länge arbetat för en samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjning genom de redan etablerade branschspecifika samverkansprojekten Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

Konceptet College ägs av parterna på arbetsmarknaden inom respektive bransch och bygger på partsamverkan. Parterna har satt upp ett antal kriterier som ska bidra till kvalitet i utbildningen och i samverkan mellan parterna regionalt och lokalt. Koncepten är skolformsövergripande och inbegriper gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

 

Teknikcollege

Teknikcollege ägs av Industrirådet och är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare, fackförbund, arbetsförmedlingen och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett koncept som ägs av arbetsmarknadens parter med kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, arbetsgivare, fackförbund, utbildare inom vård- och omsorgssektorn och arbetsförmedlingen samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på vård- och omsorgsutbildningar.


College Väst

ESF-projektet College Väst startade under våren 2016 med syftet att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. En kartläggning genomfördes för att se över behov av liknande samverkansformer för livsmedel och gröna näringar.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund