Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

– Vi börjar om, vi börjar om, vi börjar om och vi börjar om. Men nu börjar förhoppningsvis långsiktigheten, sa Susanne Rolfner Suvanto när hon presenterade betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre för nästan 200 åhörare på Burgårdens konferenscenter.

Susanne Rolfner Suvanto utsågs i juni 2015 till regeringens särskilda utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 31 mars 2017 lämnande hon över sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Redan veckan efter, torsdagen den 6 april, presenterade Susanne huvuddragen i den nära tusen sidor långa utredningen för förtroendevalda, chefer och medarbetare verksamma framförallt i GR-kommunerna.

Två miljoner är 65 år och äldre

I utredningen presenteras en rad olika förslag till åtgärder som handlar om högre kvalitet och effektivitet, bättre, förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut inom äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi. Samtliga förslag till åtgärder har analyserats utifrån ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

– Jämställd och jämlik vård och omsorg handlar inte bara om kön. Det handlar också om ålder. Två miljoner av Sveriges befolkning är 65 år och äldre. Hur olika vill vi att det ska vara mellan kommuner? Vilka förslag läggs i en utredning, passar de bara i en stor stad eller också i glesbygd? sa Susanne.


Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser

När det gäller bättre förebyggande och rehabiliterande insatser föreslås bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas insatser inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre personer samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att inrätta ett nationellt kompetenscentrum med inriktning på äldre personer och psykisk hälsa. För att främja en sammanhållen vård och omsorg föreslås multiprofessionella team för att möta äldre personer med stora vård- och omsorgsbehov.


Trygga personalförsörjningen

I syfte att trygga personalförsörjningen föreslås bland annat att nationella kvalifikationer för undersköterskor läggs fast och att legitimation införs, att vuxenutbildningen ges kraftigt utökad omfattning, att ett nationellt system för validering genomförs, att Socialstyrelsen bör ta fram en vägledning för vad som är lämplig utbildning för enhetschefer samt att en nationell utbildning för enhetschefer genomförs. Susanne menar att detta blir ett sätt att lyfta statusen för såväl undersköterskor som enhetschefer:

– Det finns inga enkla arbeten i vård och omsorg om äldre. Det är ett vackert arbete vi har, nämligen att ha ett annat liv i sina händer!


Översyn av särskilda boendeformer

När det kommer till översyn av särskilda boendeformer föreslås bland annat ett tydliggörande av socialtjänstens medverkan i planeringen av bostadsförsörjningen i bostadsförsörjningslagen samt att Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga eventuella skillnader mellan kommunerna vad gäller riktlinjer och tillämpning för att bevilja bistånd till särskilt boende.


Skarpt förslag om förenklad biståndsbedömning

Utredningen innefattar också ett skarpt förslag till införande av en ny bestämmelse om förenklad biståndsbedömning i socialtjänstlagen. Denna flexibla form för beslut ska gälla personer över 80 år och avser hemtjänst i form av serviceuppgifter och sociala insatser i mindre omfattning samt aktiva trygghetslarm.


Nödvändigheten av välfärdsteknik

Utredningen betonar också nödvändigheten av välfärdsteknik som komplement för att öka äldre personers välbefinnande och trygghet. Här föreslås bland annat att regeringen tillsätter en utredning för att överväga behov av ytterligare lagförslag och lagändringar. Kommuner och landsting bör också erbjuda all personal inom vård och omsorg möjligheter till fortbildning inom välfärdsteknik. Här återfinns också förslag kring nationellt FoU-organ för välfärdsteknik samt regionala utvecklingscentra samt förslag om statligt ekonomiskt stöd om 40 miljoner kronor per år i sex år för att stimulera utvecklingsarbete för nya former av välfärdsteknik och dess användning.


Fyra mandatperioder

Susanne betonade att syftet med en nationell kvalitetsplan är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Därför föreslås genomförandet av kvalitetsplanen att ske under fyra mandatperioder, mellan år 2019 till 2034. Det gör det också möjligt att följa effekterna av vissa förslag, till exempel inom det hälsofrämjande arbetet. Långsiktigheten är en förutsättning för en mer kunskapsbaserad vård och omsorg, menar Susanne och berättade att betänkandet nu ska ut på remiss. Sedan återstår det att se hur regeringen väljer att gå vidare.

– Ett 80-tal aktörer har varit med från ax till limpa så man kan säga att betänkandet är välförankrat. Förhoppningsvis borgar detta för långsiktighet, avslutade Susanne.


Vill du veta mer?

Läs mer om utredningen på utredningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2017-04-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund