Attraktiva områden skapas nära resestationer

Mistra Urban Futures satsning på urbana stationssamhällen har lett till konkreta resultat runt om i Västsverige. Flera kommuner har förändrat sin syn på attraktiva områden nära reseknutpunkter, gågator och andra promenadstråk.

I Stenungsund ser Mistra Urban Futures direkta effekter av projektet Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande. Där växer planerna på ett nytt resecentrum fram. Kommunen har fått stöd som gjorde det möjligt för dem att fatta beslut.

– I en stor gemensam workshop utvärderades lokaliseringsalternativ, bland annat utifrån målet att få mer effektiva resekedjor för vardagsresandet och minska antalet parkeringar, säger professorn, arkitekten och samhällsplaneraren Ulf Ranhagen, som tillsammans med regionplaneraren Anna Gustafsson är processledare för projektet.

Det ultimata målet är att skapa en helt fossilfri trafik. För det krävs nya samverkansformer och nätverk för att kunna kombinera en integrerad bebyggelse- och transportplanering.

– Det handlar om att omfördela och dämpa reseökningen med bil och göra det mer attraktivt att färdas till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Mistra Urban Futures ser direkta effekter av projektet även på andra platser.

Borås är ett exempel där attraktiva stråk ska skapas för att få centrum att kännas större och mer enhetligt. Genom olika workshops identifierade projektet ett antal utmaningar med att skapa attraktiva samhällen nära knutpunkter för resor. En sådan var buller, vilket nyligen resulterade i ett stort bullerforskningsprojekt. Ett annat fokusområde var Centralstationens roll för omgivningen. Borås har tagit till sig projektet i allmänhet och idén med attraktiva och gångvänliga stråk i synnerhet.

 
Om Mistra Urban Futures

GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures - ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa staden. Centrumet är verksamt i sex städer i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida samt ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, GR, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:  Sarah Johnstone

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund