GR får statsbidrag för att motverka och minska segregation

Statsbidraget ska användas till att genomföra en övergripande kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska segregationen. 

Delegationen mot segregation har i uppdrag att dela ut statsbidrag som syftar till att utveckla sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. GR har beviljats 300 000 kronor för att genomföra en kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan.

I ett nästa steg kommer det att vara möjligt att söka ytterligare medel för att arbeta med samordning av arbete med segregation inom kommun och landsting, kunskaps- och metodutveckling samt erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner, landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta aktörer.


Kartläggning och behovsanalys

Den kartläggning som ska göras kommer att utgå ifrån fem områden: bostad och samhällsservice, skola, etablering på arbetsmarknaden, brottslighet samt demokrati och civilsamhället. Kartläggningen kommer att fokusera på den socioekonomiska demografin, det vill säga individer som tillhör olika sociala-, inkomst- och yrkesgrupper.

I uppdraget ingår även att spegla hur invånare i Göteborgsregionen idag upplever sina uppväxt- och levnadsvillkor. Kartläggningen ska även visa på om och i så fall vad det finns för verksamheter som redan idag arbetar med att förbättra uppväxt- och levnadsvillkor som leder till att minska och motverka segregation.

Utifrån kartläggningen görs sedan en behovsanalys ur ett segregationsperspektiv. Frågor som då kan bli aktuella handlar bland annat om vilka skillnader som framträder mellan olika grupper, hur utvecklingen ser ut över tid, vilka trender och förändringar som går att identifiera, om det finns grupper som behöver prioriteras och hur deras behov ser ut, om mål och strategier behöver tas fram, hur arbetssätt kan utvecklas och så vidare.

Behovsanalysen ska resultera i ett sektorsövergripande underlag som ger en bild av existerande strukturella behov för att bemöta segregationen i Göteborgsregionen.


Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har i uppdrag att främja ökad samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer. Myndigheten ska även bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Som en del av detta uppdrag fördelar myndigheten statsbidrag i syfte att minska och motverka segregation.


Begreppen segregation och integration

Integration och segregation är relaterade företeelser men utgör inte direkta motsatser till varandra. Integration handlar om samhällens tillstånd och olika gruppers förhållande till varandra. Segregation kan vara ett uttryck för bristande integration och segregationens effekter handlar ofta om social utestängning. Samtidigt leder segregation inte alltid till bristande integration i samhället. Exempelvis finns många boende i socioekonomiskt utsatta områden som är väl integrerade i samhället.

I samhällsdebatten handlade diskussion om integration tidigare om sammanhållning mellan olika grupper och hur människor genom relationer till varandra kan bilda samhällen. Begreppet har dock – inte bara i Sverige utan även inom EU – mer och mer kommit att förknippas med etnicitet och nyanlända invandrares etablering i samhället. Eftersom begreppet integration i vardagen kopplas så nära nyanländas etablering använder en del i stället begrepp som inkludering och social sammanhållning som motsatsförhållanden till segregation. (Källa: Delegationen mot segregation)


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund