Nytt EU-projekt: kompetensutveckling för personal som jobbar gentemot ensamkommande barn och unga

GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar.

Europeiska unionen, Europeiska socialfonden

Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

All personal runt barnen behöver lära sig mer om varandra och varandras uppdrag för att känna sig säkrare i sitt jobb. Genom fortbildningsinsatser och stärkt samverkan kommer förnyad kompetens arbetsplatserna till gagn, samtidigt som kvaliteten i omsorgen om vårdtagarna förbättras.

Projektet kommer också arbeta för att säkra långsiktiga planer för de deltagande verksamheternas strategiska kompetensförsörjning inom omsorgsområdet.


Projektets delmål

1. Bemötande och förebyggande arbete kring trauma, PTSD och stress. Öka personalens kompetens om hur man förebygger att barn och unga utvecklar trauma, PTSD och stress.

2. Ge personal redskap för att förbättra barns förutsättningar att klara sin skolgång och må bra. Förbättra skolans arbete med de ensamkommande eleverna i utbildningssituationen, utifrån elevhälsans arbete samt genom att skapa bäring till elevernas boendesituation.

3. Stärkt samverkan: Målet är att stärka samverkan mellan personal på kommunala boenden/HVB-hem, skola/elevhälsa och socialtjänst för att skapa ett bättre mottagande.


Deltagande kommuner

Nya GRannar är ett samverkansprojekt för 11 kommuner i Göteborgsregionen med GR som samordnande part. De 11 kommunerna är Göteborg, Mölndal, Lerum, Öckerö, Partille, Kungälv, Alingsås, Härryda, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.


Målgrupp

Projektet vänder sig till socialsekreterare, ansvariga för familjehem, skola/elevhälsa, boendepersonal etc. Ensamkommande ungdomar som varit några år i Sverige deltar som stödresurser, vilket också bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden. Totalt omfattas 1100 personer.


Projektperiod

Projektet pågår från och med våren 2016 t.o.m. slutet av 2018.

Senast uppdaterad: 2016-02-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund