Projektet College Väst avslutas men arbetet fortsätter

Regional branschsamverkan, nya utbildningar och säkrad återcertifiering av befintliga college. Det är bara några av de effekter som projektet College Väst har bidragit med. Nu avslutas projektet men arbetet fortsätter.

ESF-projektet College Väst startade under våren 2016 med syftet att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland skulle även en kartläggning genomföras för att se över möjligheterna för liknande samverkansformer inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar.

Nya samverkansformer inom flera branscher
Kartläggningen är klar och synliggör bland annat branschernas och utbildningarnas behov av samsyn för de gemensamma utmaningar som påverkar kompetensförsörjningen. Den visar också att de två regionerna kommer att fortsätta utveckla detta arbete, men på olika sätt.

I Göteborgsregionen har ett arbete med regional branschsamverkan startats upp och nu tas en generell modell fram för att kunna användas vid uppstart av samverkan inom fler branscher. Målet är bland annat att kvalitetssäkra upplägget, men även att skapa långsiktig och hållbar samverkan. Detta arbete har i sin tur mynnat ut i bildandet av Göteborgsregionens kompetensråd, en samverkansform för flera organisationer och aktörer som arbetar med kompetensförsörjning i regionen.

Vård- och omsorgscollege
Nya mål har definierats för den kommande femåriga certifieringsperioden inom Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen. Målen har tagits fram i samverkan med de lokala collegen och via den regionala styrgruppen (VO-Collegerådet).

Kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) har utvecklats genom gemensamma träffar mellan handledare och yrkeslärare, som under projekttiden har fått djupare kunskaper i värdering och bedömning av apl.

Ett nätverk för yrkeslärare som validerar har initierats. En satsning på språkombudsutbildare har lett till att språkombud kan börja utbildas. Därtill har flera hundra enhets- och personalchefer fått information om vad VO-College är och om vad ett diplom därifrån signalerar. Det medför att de nu kan rekrytera medarbetare utifrån fler underlag än betyg.

Teknikcollege
Genom College Väst har Teknikcollege Göteborgsregionen haft möjlighet att skapa strukturer för en kvalitetssäkrad samverkan och har genom detta återcertifierats för ytterligare fem år. Exempelvis har ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet inom Teknikcollege Göteborgsregionen tagits fram, liksom en handlingsplan med gemensamma mål.

Ett stort fokus inom projektet har varit att utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck. För Teknikcolleges del har detta exempelvis handlat om att attrahera fler tjejer till utbildningarna. Detta genom exempelvis utvecklingen av projekten Teknikpraktik och Teknikcamp.

Jämställdhet och jämlikhet
Projektet har genomförts inom ramen för befintliga samverkansstrukturer i Göteborgsregionen. Det har medfört flera aktiviteter mellan collegen kopplat till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Ett exempel är den specifika utbildningsinsatsen om inkludering. Här bjöds olika intressenter inom delprojekten in för att ta del av arbetet i projektet utifrån dessa perspektiv och tio tips kring arbete med jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering sammanställdes.

Mer från projektet College Väst


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund