Undersökningarna PISA och TIMSS visar positivt trendbrott inom den svenska skolan

PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som publicerades den 6 december visar ett positivt trendbrott för Sverige. I denna undersökning har 15-åriga elever deltagit. Förra veckan presenterades också ett positivt trendbrott för landet i den internationella kunskapsmätningen TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som genomförs på elever i 10- och 14-årsåldern. Det går att notera ett ökat samhällsintresse för internationella mätningar som rör utbildningsområdet, särskilt PISA har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren.

Inom Göteborgsregionens utbildningslandskap följer vi resultatrapporteringarna från Skolverket och de organisationer som står bakom de olika mätningarna med intresse. Alla typer av kunskapsmätningar behöver förstås utifrån skolans lokala kontext och komplexa natur.  

Sverige deltar i flera internationella studier med fokus på att mäta kunskap och/eller förmågor kopplat till utbildningsområdet, där TIMSS och PISA alltså är två av dessa undersökningar.  Syftet med dessa internationella mätningar är att kunna göra jämförelser på systemnivå över tid och mellan länder för att påvisa trender inom de områden som undersöks. De olika mätningarna fyller olika funktioner och ska komplettera varandra, de internationella mätningarna fokuserar inte på att jämföra enskilda individer eller enskilda skolor.

Båda undersökningarna vars resultat presenteras i slutet på 2016 genomfördes våren 2015 och avser bland annat matematik och naturvetenskap men det är stor skillnad på undersökningarna. TIMSS fokuserar på att mäta kunskap och attityder till matematik och naturvetenskap medan PISA fokuserar på att mäta förmågor samt inkluderar läsförmåga vilket innebär att PISA-studien ska visa hur väl 15-åringar, från olika länder, är rustade att möta framtiden.

Analyser och jämförelser mellan olika kunskapsmätningar behöver ske med en viss försiktighet. I de fall som det går att utläsa relevanta trender från internationella eller nationella mätningar som kan relateras till det förbättrings- och skolutvecklingsarbete som sker inom förskola och skola skapas förutsättningar för att dessa undersökningar kan bidra till det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet.


TIMSS och PISA i korthet

TIMSS genomförs var fjärde år, 2015 deltog 580 000 elever i 57 länder (dvs ungefär lika många länder som ingår i organisationen som genomför studien). I Sverige deltog ca 8000 elever i åk 4 och åk 8 på 294 skolor och studien undersöker elevers kunskaper och attityder till matematik och naturvetenskap. Bakom undersökning står IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är en internationell forskningsorganisation på utbildningsområdet.

PISA genomförs var tredje år, 2015 deltog 536 000 elever i 72 länder (många fler länder än de som ingår i organisationen som genomför studien). I Sverige deltog ca 5 500 elever från 202 skolor, de flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9 och studien undersöker elevernas förmåga i matematik, naturvetenskap samt läsförståelse, huvudämnet 2015 var naturvetenskap. OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) står bakom studien.


För mer information:
Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2017-04-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund