25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan

För andra gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

Under fem veckor i november och december svarade 25 000 vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem på frågor gällande verksamheten. Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet används i kommunernas systematiska kvalitetsarbete och verksamheterna får rapporter ner på avdelningsnivå, förutsatt att det är sju eller fler svarande.

Generellt värderar vårdnadshavarna sina förskolor högt på de frågor som ställs. Allra högst medelvärde har frågan om att barnen får lära sig hur man fungerar tillsammans i grupp, att flickor och pojkar har samma möjligheter samt att förskolan är rolig, trygg och lärorik för alla barn. De frågor vårdnadshavarna inte har någon uppfattning om hur förskolan jobbar med är barnens påverkan på verksamhetens innehåll samt barnens förståelse för matematik och naturvetenskap. Resultaten regionalt ligger i linje med föregående års undersökning, men skillnader kan ses på kommun och förskolenivå.

840 förskolor och familjedaghem deltog i enkäten, vilket sammanlagt ger ca 43 000 inbjudna vårdnadshavare i de tretton kommunerna. Enkäten var översatt till arabiska, BKS, engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska och nästan 1300 personer valde att svara på annat språk än svenska.

Enkätundersökningen omfattar vårdnadshavare i såväl kommunala som fristående verksamheter i samtliga GR:s kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 60% av vårdnadshavarna i GR svarade på enkäten där Lerums kommun toppade med 77% svarande.

Uppdraget är en naturlig fortsättning på den regiongemensamma elevenkäten, där samordning har skett sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas på avdelnings-, förskole-, kommun- samt regional nivå för samtliga kommuner. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. Det regionala resultatet finns tillgängligt på www.grkom.se/u3 från och med vecka 51 och kompletteras med kommunrapporterna i januari 2018.

 

Kontaktperson på GR: Jenny Sjöstrand, 031-335 50 92


Senast uppdaterad: 2017-12-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund