Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer?

Forskningsrådet Formas har beviljat Chalmers och FoU i Väst/GR drygt fyra miljoner kronor till ett nytt projekt.

I syfte att bidra till en socialt hållbar boendemiljö på lokal nivå är det vanligt att samhällsplanerare använder sig av dialoger som metod. Men detta är mindre vanligt bland byggherrar och arkitekter som ansvarar för planeringen av nya bostäder i ett område.

Projektets övergripande syfte är att undersöka om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer. Det finns inte mycket tidigare forskning som har studerat just detta. Frågan är hur en sådan samverkan genomförs och vad den bidrar till? Hur byggherren och arkitekten värderar samverkan i olika faser av planeringsprocessen är viktigt att undersöka för att kunna föreslå metoder som bidrar till ett hållbart boende för seniorer i framtiden.

Projektet baseras på tre exempel som har valts ut för att illustrera olika sätt att samverka på. Gemensamt för dem är att samtliga handlar om bostäder för personer över 70 år.

Exempel på frågor som ska studeras i projektet:

  • Vilka faktorer är nödvändiga för att uppnå hållbara bostäder för seniorer?
  • På vilket sätt bidrar dialog i olika skeden av planeringen till hållbara bostäder?
  • Vilka arbetsmodeller används i dialog med lokalsamhället?
  • Hur integrerar byggherren och arkitekten lokalsamhällets perspektiv i sina beslutsprocesser?

Projektet kommer att bidra med kunskaper användbara vid planering av ett hållbart boende för seniorer. Ett resultat av projektet kommer att bli en handbok med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare. Projektet kommer även bidra till vetenskaplig kunskap om hur samarbete mellan byggherren/arkitekten och lokalsamhället kan genomföras, samt om dylik samverkan bidrar till ökad hållbarhet i boendemiljön för seniorer.

Om projektet

Chalmers är huvudsökande och FoU i Väst/GR är medsökande i ansökan till Forskningsrådet Formas. Forskningsmedlen beviljas under förutsättning att frågan om medfinansiering säkerställs.

Projektet kommer att genomföras av Inga Malmqvist, biträdande professor vid Institutionen för arkitektur på Chalmers och Lisbeth Lindahl, Fil dr i psykologi och leg psykolog, FoU i Väst/GR.

Projektet beräknas pågå mellan oktober 2016 och mars 2019.

Kontaktperson på GR:
Lisbeth Lindahl

FoU i Väst/GR

Senast uppdaterad: 2016-07-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund