College Väst har fokuserat på stärkt samverkan i regionen

College Väst har under sitt första år fokuserat på arbetet kring stärkt samverkan och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom regionens arbete med college. Detta genom ett flertal aktiviteter och seminarier.

ESF-projektet College Väst startade under våren 2016 och syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Tillsammans med Region Halland ska även en kartläggning genomföras för att se över möjligheterna för liknande samverkansformer inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar.

Under projektets första år har flera aktiviteter som är kopplade till att motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval genomförts bland annat genom ett seminarium på EuroSkills i december. Därtill har en utbildningsinsats kring inkludering på arbetsplatsen genomförts, liksom ett seminarium kopplat till tillgänglighet på arbetsplatser i de olika branscherna.

Teknikcollege Göteborgsregionen är återcertifierat
Under hösten 2016 återcertifierades Teknikcollege GR vid ett besök av granskningskommittén inom Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege. Detta arbete svarar direkt mot projektets huvudmål som handlar om att säkra återcertifieringen av befintliga college i regionen. Arbetet kring återcertifiering av Vård- och omsorgscollege är påbörjat.

GR VO-College kan påverka det nationella konceptet
Inom delprojektet för Vård- och omsorgscollege har valideringsriktlinjer, handledarutbildning och utbildning för språkombudsutbildare utvecklats. College Väst har möjliggjort att GR VO-College har kunnat fokusera på att undersöka förutsättningarna för att gå in djupare på dessa tre områden. Möjlighet finns även att vara med och påverka det nationella konceptet.

Flera hundra nya intressenter kring livsmedel och gröna näringar
Inom kartläggningen kring livsmedel och gröna näringar har flera hundra intressenter från både utbildning och näringsliv nåtts. Detta genom såväl intervjuer med utbildningsanordnare som enkäter till olika företag. Under hösten ska allt sammanställas och analyseras och referensgrupper och workshops planeras för att föra en djupare dialog om vad som kan göras samt hur det kan finansieras.

De tre delprojekten arbetar även gemensamt med att förstärka strategiska samverkansstrukturer för att nå hållbarhet, långsiktighet och delaktighet i detta arbete.

  • Hela årsuppföljningen finns bifogatPDF.


Kontaktperson på GR:   Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-09-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund