College Väst
– nytt EU-projekt i Göteborgsregionen och Halland

GR får 6,7 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016-2018 driva projektet College Väst, med syfte att förstärka strukturer och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. 

College är en samverkansform för kvalitetssäkrad och bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv.  1 april startade EU-projektet College Väst, som syftar till att stärka och utveckla befintliga college, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, i Göteborgsregionen. 

Projektet ska också undersöka möjligheterna för liknande samverkansformer inom branscher för livsmedel och gröna näringar i Göteborgsregionen och Halland. Ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett led i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet som bidrar till tillväxt och mer jämlik sysselsättning.

Tre delprojekt under ett paraply

GR Utbildning ansvarar för projektet College Väst som ska fungera som ett paraplyprojekt med tre delprojekt:

Projekten Teknikcollege i GR och Vård- och omsorgscollege i GR har för avsikt att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv samt stärka, vidareutveckla och säkra återcertifiering av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Projektet genomförs inom ramen för befintliga samverkansstrukturer i Göteborgsregionen.

Projektet Livsmedel och gröna näringar i GR och Halland ska kartlägga intressenter i arbetslivet, utbildningsutbud och undersöka förutsättningarna för nya samverkansformer mellan utbildning och arbetsliv inom området livsmedel och gröna näringar. Ett nära samarbete kommer att ske mellan GR och Region Halland.

Genom paraplyprojektet skapas förutsättningar för att kunna stärka de olika collegens branschspecifika utmaningar och samtidigt stärka och utveckla gemensamma strategiska samverkansstrukturer. Hela projektet kommer att genomsyras av ESF:s horisontella principer.

Projektets huvudmål

  1. Vidareutveckla det arbetsförlagda lärandet samt kvalitetssäkra
    och säkra återcertifiering av befintliga college genom samverkan.
  2. Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och Gröna näringar.
  3. Förstärka strategiska samverkansstrukturer.

Effekterna av ESF-projektet College Väst ska leda till att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov. Dessutom ska könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsättas för förändringstryck och arbetslivets rekryteringsbas breddas sett utifrån jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv.

Projektstart och samverkan i Västsverige

Projektet startar i april 2016 och genomförs i nära samverkan med Region Halland, Västra Götalandsregionen och övriga kommunalförbund i Västra Götaland (Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen).

Kontaktperson på GR:

Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2018-11-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund