Fem år med Mistra Urban Futures

Ny rapport visar att kunskap har utvecklats i samarbetet mellan forskning och praktik sedan centrumet för hållbar stadsutveckling bildades 2010. GR-kommunerna har aktivt deltagit i några projekt.

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling.  Sedan centrumet bildades 2010 har Mistra Urban Futures genomfört ett brett spektrum av kunskapsprojekt, organiserat en rad event, utvecklat metodiken gemensam kunskapsproduktion och tagit fram ett stort antal publikationer. Plattformarna i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg har etablerats.

GR-kommunerna har bl.a. drivit kunskapsutveckling kring medborgardialog i samhällsplanering, urbana stationssamhällen och digitala spel som kan öka kunskapen om hållbara livsstilar.

En så kallad Progress Report, resultatrapport, har nu tagits fram som beskriver vad alla aktörer som varit involverade i centrumet har åstadkommit hittills och vad vi lärt.

Utvärdering under våren 2015

”Progressrapporten” och en strategisk plan för 2016–2019 som visar på inriktningen och syftena i det fortsatta arbetet ligger till grund för den utvärdering som Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, genomför under våren 2015. Om utfallet blir positivt kommer dessa aktörer att fortsatt finansiera centrumets andra fas 2016–2019. Investeringarna som görs fram till 2020 syftar även till att skapa ett centrum som kan fortsätta vara verksamt även efter den tidsbegränsade finanseringen från Mistra. 

Att genomföra en utvärdering efter att den första fasen av finansiering avslutats är ett sätt för Mistra att följa upp sina satsningar. Hur väl målen har uppnåtts, hur resurserna fördelats och om de långsiktiga strategierna behöver utvecklas i takt med att omvärlden och förutsättningarna förändras är några av de saker som följs upp.

- Utvärderingen är ett bra tillfälle för oss att se och stämma av vår utveckling och med hjälp av utvärderarnas expertis få nya insikter kring vårt arbetssätt och prestationer, säger David Simon, Director, Mistra Urban Futures.

Goda chanser till ökad påverkan

Centrumet kommer att fortsätta att arbeta för att göra skillnad och ser goda möjligheter att öka sin påverkan.

- Centrumet har varit framgångsrikt i att engagera olika parter i transdisciplinära processer som formas gemensamt av deltagarna, vilket har möjliggjort att viktiga frågor identifierats och forskats kring. Resultaten har därmed kunnat vägleda städer i hur de kan utvecklas till att bli mer hållbara. Baserat på den solida grund som byggts har centrumet potential att spela en transformativ roll i nästa fas, säger Thomas Rosswall, styrelseordförande, Mistra Urban Futures.

Göteborgskonsortiet – centrumets grundare  

Göteborgskonsortiet är centrumets grundare. Parterna gjorde en gemensam ansökan till Mistra vilket ledde till att Mistra Urban Futures grundades 2010. Konsortiet består av följande organisationer: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Centrumet har även tre associerade parter: White, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Trafikverket.Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-02-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund