Förslag för att minska lufthalterna av kvävedioxid i Göteborgsområdet

Luften i delar av Göteborg och Mölndal måste förbättras. Länsstyrelsen har, tillsammans med GR och andra nyckelaktörer, tagit fram förslag på sådant som behöver åtgärdas för att minska halten av kvävedioxid i luften i Göteborgsområdet.

Det är främst vägtrafikens utsläpp som måste minska. Det gäller personbilar, men framförallt den tunga trafiken som lastbilar och andra stora fordon. Det är vad Länsstyrelsen, tillsammans med nyckelaktörer i Göteborg och Mölndal, tar fram som exempel på sådant som behöver åtgärdas för att minska kvävedioxiden i luften i Göteborgsområdet. Ett reviderat åtgärdsprogram går nu ut på remiss till berörda aktörer.

Huvudsyftet är att skydda människors hälsa. Luften är dålig vid starkt trafikerade leder i Göteborgsregionen och vid vissa trafikerade och tätbebyggda gator i centrala Göteborg och Mölndal. Åtgärder måste vidtas för att sänka halterna och klara miljökvalitetsnormen. För att förbättra på de ställen där halterna är som högst och där de ordinarie åtgärderna inte räcker till har ett åtgärdsprogram tagits fram.

Prioriteringsordningen för åtgärder i programmet är följande:

 1. Vägtrafikens lastbilar och personbilar
 2. Arbetsmaskiner
 3. Kollektivtrafikens bussar och färjor

  - Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder inom flera områden för att minska utsläppen. Dessa områden är bland annat skatter och lagar, tunga fordon, parkering, arbetsmaskiner och kollektivtrafiken, säger Annika Svensson som är luftvårdsexpert inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och den som samordnar arbetet med åtgärdsprogrammet.

  - Vi har en god uppfattning om omfattningen av åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen. För många viktiga åtgärder krävs statliga insatser. Detta är en utmaning att genomföra och vi löser det inte i en ”handvändning”. Det kommer krävas förändring från myndigheter, näringsliv och individer.
 • Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här hittar du även åtgärdsprogrammet i sin helhet
  och en FAQ – frågor och svar om åtgärdsprogrammet.


Kontaktperson på GR:  Joanna Friberg

Bakgrund
Redan i början av 2000-talet visade mätningar av halter i luft att nivåerna för miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds vid vissa starkt trafikerade leder och gator i Göteborgsregionen. Beräkningar pekade på att problemen riskerade att kvarstå år 2006 om inte åtgärder vidtogs. När en miljökvalitetsnorm inte klaras måste ett åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med problemet. Arbetet med Göteborgsregionens första åtgärdsprogram påbörjades och det färdiga programmet fastställdes 2006. Tyvärr har inte åtgärdsprogrammet haft tillräckligt stor effekt. På vissa trafikerade leder och trånga gaturum i Göteborgsregionen är halterna av kvävedioxid fortfarande så höga att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid inte klaras. Åtgärdsprogram ska omprövas minst vart sjätte år.

En revideringsprocess av Göteborgsregionens åtgärdsprogram påbörjades redan 2012. Vid två olika tillfällen 2012–2014 träffades representanter för Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund för att diskutera revideringen av programmet. Man beslöt då att vänta med revideringen en tid för att bättre kunna bedöma effekterna av trängselskatten, utvecklingen av Göteborgs stads miljöprogram och klimatstrategi samt för att få en tydligare bild av kommande stora infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet. År 2015 beslöt man att det inte längre var verkningsfullt att vänta, varför revideringen av åtgärdsprogrammet påbörjades på allvar.

Senast uppdaterad: 2017-05-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund