Från bra till bättre ...

En utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad

Intraprenad är en driftsform som möjliggör ökade frihetsgrader för verksamheter som har kommunen eller landstinget som huvudman. I Göteborg startade ett försök med intraprenader som skulle pågå i tre år till och med 2016, med äldreomsorgen som ett utpekat område. Det här är en utvärdering av detta försök.


Informella och formella faktorer

Resultatet visar att regelverket i stort sett fungerar bra, men behöver justeras på någon punkt. Förutom detta har avtalet som förhandlas fram på lokal nivå stor betydelse för intraprenaders förutsättningar. I beskrivningen av vilka processer som ledde fram till de första intraprenaderna, framkom det att det framför allt var informella faktorer såsom eldsjälar, en positiv attityd och tillåtande förvaltningskultur som spelade roll. Men utan de formella besluten på politisk nivå och tjänstemannanivå hade det aldrig blivit några intraprenader.

Ett generellt hinder mot förändring som framkom i intervjuerna, är de två nivåer som finns i Göteborgs Stad med styrning från både centralt och lokalt håll. Att det endast uppstod intraprenader i en av tre utpekade stadsdelar verkar ha med detta att göra, att det saknades personella resurser och tillräckligt stort intresse från politiker och tjänstemän på lokal nivå vid tidpunkten för försökets införande.


Större befogenheter och närvarande ledarskap

På frågan om intraprenadformens betydelse för arbetet mot att skapa god kvalitet framstod det ledarskap och medarbetarskap som intraprenaderna arbetar med som främjande faktorer. Personalen har större befogenheter och cheferna arbetar med ett närvarande ledarskap som bidrar till positiva processer på arbetsplatsen. Möjligheten att förfoga över sin egen ekonomi skapar reella möjligheter till inflytande. Delaktigheten bidrar dessutom till ökad kreativitet och nytänkande.

Nöjda brukare och positiv inställning i förvaltningen

Andelen nöjda brukare på det särskilda boende för äldre som ingick i utvärderingen har blivit ännu större sedan boendet blev intraprenad. Dessa siffror var dock bättre än genomsnittet redan innan boendet blev intraprenad – vilket innebär att verksamheterna har gått från att vara bra till att bli ännu bättre. Det ekonomiska resultatet är några procents överskott av årsomsättningen efter tre års tid.

SDF Askim-Frölunda-Högsbo som hyser de intraprenader som har ingått i utvärderingen är som helhet positivt inställda till fortsatt intraprenadverksamhet. Flertalet av de intervjuade i andra stadsdelar och på stadsledningskontoret är också positiva till detta.


Spridningsmöjligheter

Det borde finnas möjligheter att överföra vissa kunskaper från intraprenaderna till övrig kommunal verksamhet. Detta har till exempel skett i Umeå som har haft intraprenader i cirka tio år. Där har de försökt skapa möjligheter för alla kommunala
verksamheter att förfoga över sitt överskott.


Nytänkande, effektivisering och ökad attraktionskraft

Med tanke på de utmaningar som välfärden står inför i framtiden med en allt mer åldrande befolkning, kan denna driftsform vara en del av lösningen. Intraprenader kan bidra till nytänkande, effektivisering samt öka attraktionskraften hos kommunen som arbetsgivare. Det kan dock uppstå dilemman i skärningspunkten mellan intraprenadens önskan om frihet och självstyre och förvaltningens/kommunens behov av enhetlighet och kontroll, vilket kräver en fortsatt dialog kring dessa frågor. Intraprenader i större skala kräver även ett förändrat regelverk kring hur stadsdelarna ska få lov att förfoga över sitt kapital.


Ladda ner

  1. Från bra till bättre ... Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs StadPDF


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2016-12-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund