GR Samsyv – projektet kring studie- och yrkesvägledning fortsätter i pilotkommunerna

I december 2017 gick det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar in i genomförandefasen. De tre pilotkommunerna Partille, Stenungsund och Härryda är mitt uppe i framtagandet av kommunala planer för studie- och yrkesvägledning detta med hjälp av de arbetsgrupper som satts ihop i respektive kommun. De lokala processledarna arbeta nu också med att kommunicera och förankra projektet i kommunen.  

Framtagning av plan
I de tre pilotkommunerna har det formats arbetsgrupper med en bred representation ifrån kommun, skola och arbetsliv. Samtliga arbetsgrupper har träffats vid minst två tillfällen för att gemensamt ta fram och forma den handlingsplan som ska ligga till grund för kommunernas arbete med studie- och yrkesvägledning. Samtliga planer utgår ifrån kommunernas behov. Behovet har undersökts genom kartläggningar genomförda i de tre kommunerna.

Arbetsgrupperna har fått kompetensutveckling i normkritik som ett led i att arbetet inom projektet ska bidra till att ungas val inte begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionshinder.

Fortbildning och förankring
Projektgruppen har vid två tillfällen fått utbildning i normkritik då projektet som helhet ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. GR Samsyv – allas ansvar deltog också under SSA (samverkan skola arbetsliv) Rikskonferensen i Sundsvall för att få inspiration till det framtida arbetet inom projektet.

De lokala processledarna har i olika forum presenterat projektet och har på så vis startat arbetet med förankring och implementering av projektet. Regional processledare har presenterat arbetet för Göteborgsregionens SYV-nätverk som också fungerar som referensgrupp till projektet.

Just nu planeras kompetensutvecklingsdagar som kommer att ske med deltagare ifrån kommunerna. Innehållet i dessa är den vida vägledningen, normkritik och en presentation av de framtagna planerna.

Effekter så här långt
Arbetet med studie- och yrkesvägledning har satts på agendan i de tre pilotkommunerna. Fler har fått insikt om vikten av att arbeta med frågan och det har skapats en förståelse för att hela styrkedjan måste finnas med i arbetet om studie- och yrkesvägledning ska bli allas ansvar. Projektet har uppmärksammats i tidningar och på så vis skapat ett intresse för att delta. De tre processledarna har också utvecklats genom erfarenhetsutbytet som sker kommunerna emellan.


Kontaktperson på GR:  Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-05-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund