Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?

För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för arbetstyngdsmätning. FoUiVäst/GR har genomfört kvalitetssäkringen på uppdrag av SKL.

Andra frågor som man också ville ha svar på var:

  • Vad är rimligt och var går gränsen för att uppleva en hanterbar arbetssituation?
  • Hur kan arbetsledare/chefer agera för att det ska bli en bra arbetssituation och arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg, IFO?

År 2013 startades ett arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården i syfte att utforma en modell för arbetstyngdsmätning inom Göteborgs Stad. Modellen har utvecklats under åren, använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut på olika arbetsplatser i
Göteborg Stad. Trots en inte helt jämförbar utformning av modellen så har den ändå gett en bra bild av arbetssituationen för berörda medarbetare och arbetsledare/chefer.


Den viktigaste komponenten är samtalet chef–medarbetare

Den absolut viktigaste komponenten är det återkommande samtalet mellan chef och medarbetare. Genom att upprepa dialogen över tid får man en samlad bild av medarbetarnas arbetssituation, ett underlag för hur arbetet kan utvecklas och hur resultat ska uppnås i verksamheten med bibehållen god arbetsmiljö.

Upplevelsen av arbetstyngd är i många avseenden individuell och påverkas av erfarenhet och kunskap. Vi är alla olika och kan uppleva samma belastning på olika sätt.


Kvalitetssäkring av modellen

SKL initierade 2016 en kvalitetssäkring av Göteborg Stads modell för arbetstyngdsmätning för att med utgångspunkt från resultatet kunna sprida kunskap till övriga kommuner. Uppdraget har genomförts av forskaren Gunilla Bergström Casinowsky, FoU i Väst/GR. Vidare har Cristina Dahlberg, regional utvecklingsledare vid GR och sakkunnig inom området social barn- och ungdomsvård medverkat i genomförandet av fokusgrupper. Ansvarig på SKL är Kjerstin Bergman och Christina Norlin Mistander.

Resultatet av kvalitetssäkringen visar att modellen behöver revideras och utvecklas. Göteborgs Stad kommer att fortsätta detta arbete och även ta fram en vägledning som bidrar till att arbetstyngdsmätningarna tillämpas på ett likvärdigt sätt.

Rapporten ges ut av SKL. Deras förhoppning är att de erfarenheter som presenteras i rapporten kommer till användning när motsvarande utvecklingsarbete sker i andra kommuner.


Läs & ladda ner rapporten på SKL:s webbplats:


Kontaktperson på GR: Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2017-10-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund