I väntan på ett språk

Det sägs ofta att språket är nyckeln till en lyckad integration. Vad är då nyckeln till en lyckad språkinlärning? FoU i Väst/GR har tagit fram en kunskapsöversikt samt utvärderat verksamheten Mera svenska bättre hälsa, där man har valt att kombinera möjligheter att träna svenska med hälsofrämjande insatser.

Många arbetsmarknadsinsatser riktar sig till gruppen nyanlända. Men hur går det för de personer som har varit i Sverige under lång tid och som inte har lyckats komma in på arbetsmarknaden? Det är denna grupp som Mera svenska bättre hälsa (MSBH) är till för.

Verksamheten har varit igång sedan 2011 och bedrivs av samordningsförbundet DELTA på Hisingen i Göteborg. I verksamheten jobbar man med personer som har avbrutit sina studier i svenska för invandrare (sfi). Skälen till avbrott kan se olika ut men handlar ofta om hög frånvaro eller låg språkutveckling. Förutom språkträning innehåller verksamheten hälsofrämjande insatser och möjlighet till språkpraktik på en arbetsplats.

– MSBH:s arbetssätt handlar om att försöka skapa en trygg och förtroendefull relation genom att ge individanpassat stöd och genom att deltagarna i hög utsträckning ges möj¬lighet att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess, säger Cornelia Björk, analytiker vid FoU i Väst/GR, som under 2016 utvärderade verksamheten.

Utvärderingen som både kortversion och fullängdsrapport
Utvärderingen har gjorts i två versioner för att tillgängliggöra resultaten – en illustrerad kortversion och en textbaserad fullängdsrapport.

– I kortversionen beskrivs utvärderingens mest centrala delar samlat. Det gör att resultaten blir mer lättillgängliga och förbättrar chanserna att de verkligen kommer till användning, säger Cornelia Björk.

I fullängdsrapporten beskrivs i detalj hur utvärderingsarbetet har gått till, vilket gör att tillvägagångssätt och slutsatser kan granskas.

Läs mer om MSBH:

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2017-08-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund