Kompetensmatchnings-
modellen – från integrering till rekrytering

GR har testat en kompetensmatchningsmodell med syfte att matcha kommunernas rekryteringsbehov med kompetens hos nyanlända och asylsökande i ett pilotprojekt för VA-ingenjörer. FoU i Väst/GR har utvärderat projektet och kan konstatera att det blev väldigt framgångsrikt. Nu planeras för nästa projektomgång.

Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen och det är tidskrävande att få sin kompetens validerad till svenska förhållanden. Det var grunden för pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer som syftade till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige.

Ladda ner utvärderingen

Det har inte funnits några språkkrav på en viss nivå av svenska utan det har varit möjligt att delta med kunskaper i engelska, man har inte behövt validerade betyg på sin ingenjörsutbildning och man har kunnat vara var som helst i asylprocessen för att ansöka.

Praktikperioden har även bestått av en kurs i yrkessvenska som har genomförts av Hermods genom samarbete med GRvux och Göteborg Stads arbetsmarknads- och vuxenutbildning. Dessutom har GR anordnat regionala träffar, studiebesök och kompetensutveckling inom VA-området. Handledarna i respektive kommun har fått handledarutbildning av Validering Väst.

Projektet visar ett gott resultat

Åtta av Göteborgsregionens 13 kommuner, samt det kommunala bolaget Gryaab, deltog i projektet. Drygt 40 nyanlända ingenjörer sökte. Av dessa var det två kvinnor och nio män som matchades till de elva praktikplatser som erbjöds. Praktiktiden varierade mellan tre och sex månader beroende på arbetsplatsens förutsättningar.

Sju av elva har nu gått vidare med någon form av anställning.

En viktig förklaring till att projektet visar ett så gott resultat, menar Gunilla Bergström Casinowsky, FoU i Väst/GR, är att projektet undanröjer flera praktiska hinder. Exempelvis gäller det krav på svenskkunskaper och validerade betyg, men också andra, mer svårfångade, hinder som forskningen pekat ut som förklaringar till varför utrikes födda personer i allmänhet har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

- De faktorer som avses är skillnader i humankapital, att deras utbildning och yrkeserfarenhet har byggts upp i ett annat sammanhang än det svenska, och bristen på givande nätverk. Projektet har mött de asylsökande där de är och kompenserat för dessa brister.

Ny omgång av praktikprogrammet

Nu söker GR nya arbetsgivare som har rekryteringsbehov. Därefter matchas de med nyanlända och asylsökande som har rätt kompetens. I mars–april 2017 börjar en ny omgång av praktikprogrammet, ”På rätt plats” – matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare. Läs mer här.

- Nu breddar vi för privata och offentliga arbetsgivare i hela samhällsbyggnadsbranschen, alltså även kommuner utanför GR och företag. Vi tar till oss lärdomarna i pilotprojektet och gör lite justeringar i vårt arbetssätt. Vi marknadsför och tillhandahåller en rekryteringsbas, men det är arbetsgivarna som rekryterar. Ett stort värde har visat sig vara det regionala perspektivet – att vi skapar ett nätverk med handledare och deltagare och på så sätt ökar tillgången till den regionala arbetsmarknaden, säger Lisa Ström, projektledare, GR.


Kontaktpersoner på GR: Gunilla Bergström Casinowsky och Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-11-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund