Miljonsatsning på mobilitet och hållbart resande

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen.

Illustratör: Emelie Göransson

En hållbar stationsnära stadsutveckling är viktig för den regionala utvecklingen, såväl i Sverige som internationellt, och efterfrågan på nya, smarta mobilitetslösningar är stor.

Många familjer behöver i dag två bilar för att klara livspusslet. Med tillräckligt bra alternativ och ekonomiska incitament tror vi att många kommer att kunna ställa bilen, säger projektledare Jenny Arnell på IVL - Svenska Miljöinstitutet.

Det tvååriga projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen, som finansieras av Vinnova med sju miljoner kronor, ska ta fram lösningar för en mer bilfri livsstil för samhällen utanför storstäderna. Projektet har som mål att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv markanvändning samt hållbar lokal mobilitet.

IVL - Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, SP och Viktoria Swedish ICT ska tillsammans med en stor grupp representanter från kommun, region och näringsliv arbeta tillsammans med de västsvenska tätorterna Lerum och Nödinge. Projektet sker inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många olika aktörer. För GR är satsningen särskilt intressant utifrån den strukturbild som medlemskommunerna ställt sig bakom, där stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städernas och regionernas utveckling. En utveckling av dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, en hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region.

- Det är mycket glädjande att vi genom stöd från Vinnova får möjlighet att tillsammans med flera aktörer vara med och bidra till samt fördjupa kunskapen om hållbara stationssamhällen som en del i hållbar stadsutveckling , där vi har att möta många framtida utmaningar, säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR.

Det är just den unika och starka konstellationen med samarbetspartners från hela kedjan; bostadsföretag, exploatörer, handel, banker, mäklare, transportleverantörer samt kommuner och region, tillsammans med innovatörer och konsulter, som möjliggör omställningen till ett samhälle med ett hållbart resande. Projektet börjar lokalt men kommer ge möjligheter att spridas nationellt.

Mobilitetstjänsterna kommer att ta avstamp i transportlösningar med bonussystem som premierar hållbara resvanor. Banker och mäklare ska kunna erbjuda boendekalkyler med tidsbudget och klimatavtryck. Forskarna ska också ta fram ett nytt klimatberäkningsverktyg som visar klimateffekten av olika exploateringsval.

Området har stort samhällsintresse och projektet presenterades för bostadsminister Mehmet Kaplan i början av november.

För mer information, kontakta Jenny Arnell, tel.010- 788 67 85, eller Anders Roth, tel. 010- 788 69 16.

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Handelsbanken, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är initierat inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Senast uppdaterad: 2015-11-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund