Nytt informationsblad om fondsamverkan och fondsamordning i EU

Fondsamverkan och fondsamordning har lyfts fram av Europeiska Kommissionen som ett sätt att skapa synergieffekter mellan EUs olika program och fonder under programperioden 2014-2020.

Illustration: Landsbygdsnätverket

Illustration: Landsbygdsnätverket

GR har tagit fram ett informationsblad för att skapa förståelse för vad EU-kommissionen menar med fondsamordning och fondsamverkan. Kortfattat kan man säga att med program- och fondsamordning avses samordning på nationell nivå av de förvaltande nationella myndigheterna för programmen och fonderna, till exempel genom förenklad budget och administration. Även samordning på den regionala nivån sker genom bland annat samordnade utlysningar.

Fondsamverkan däremot avser samverkan mellan fonder/program, på programnivå men även på projektägarnivå. Det finns även ett unikt program för lokalt ledd utveckling som bygger på en flerfondslösning, vilket innebär möjligheter till synergier mellan fonderna.

Ämnet har diskuterats flitigt på konferenser och föreläsningar det sista året, och nu finns en informationsbroschyr tillgänglig att ladda ner för GRs medlemskommuner. Broschyren har utarbetats inom ramen för GRs ESF-finansierade förstudie LEDET och är sammanställd i samråd med Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket, Europeiska socialfonden (ESF)och Länsstyrelsen. Den innehåller kortfattad information om bakgrund, syfte och vilka förutsättningar man behöver ha som organisation för att lyckas med fondsamverkan.

EU har en långtidsbudget på 960 miljarder euro för perioden 2014-2020; majoriteten av dessa medel fördelas till olika program och fonder. Allt EU-stöd ska bidra till smart och hållbar tillväxt till alla, vilket är det övergripande målet i EUs tillväxtstrategi Europa 2020.

Senast uppdaterad: 2015-04-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund