Regionens elever trivs i skolan

I årets regiongemensamma elevenkät har 34 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor gällande bland annat trivsel, lärande och delaktighet. Med en svarsfrekvens på 79 procent svarar runt 90 procent av eleverna att de trivs bra eller mycket bra i skolan.

Just trivsel är också något som samtliga årskullar värderar som en mycket viktig fråga. Skolmiljön är det tydligaste utvecklingsområdet för regionens skolor i de lägre årskurserna, där nöjdheten ligger på runt 70 procent medan det för de två högre årskurserna är delaktighet som är det tydligaste utvecklingsområdet, med en nöjdhet kring 65 procent.

I årskurs 2 är det eleverna från Tjörn som rankar sin skola allra bäst och kommunen utmärker sig i fyra av de fem frågekategorierna, i kategorin skolmiljö är det däremot Lilla Edets åk 2 som är nöjdast. Öckerös elever rankar sina skolor högt när det gäller delaktighet och inflytande, där kommunen utmärker sig i åk 5, åk 8 (tillsammans med Alingsås) samt årskurs 2 på gymnasiet. På gymnasiet trivs eleverna bäst på Burgårdens gymnasiesärskola, Motormännens tekniska gymnasium samt Sigrid Rudebecks gymnasium där 97 procent av de svarande eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan.

Enkätundersökningen omfattar elever i såväl kommunala som fristående skolor i Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Resultatet kan användas i det systematiska kvalitétsarbetet och sju av enkätens frågor levereras till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser för grundskolan. Därtill erbjuds kommunerna att lägga till fler frågor och målgrupper.    

Uppdraget initierades av Utbildningsgruppen på GR år 2010 och arbetet med elevenkäten är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat den höga svarsfrekvensen visar på. Den regiongemensamma elevenkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas på skol- och kommunnivå såväl som på regional nivå. Kommunerna är ansvariga för att sprida och använda sig av resultatet, vilket också finns tillgängligt på www.grkom.se/u3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För ytterligare information;
Jenny Sjöstrand
Projektledare, GR

Senast uppdaterad: 2015-04-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund