Utbildningschefer i storstadsregionerna går samman för att påverka statsbidragen

Utbildningschefer från 73 kommuner inom Göteborgsregionen, Storstockholm och Skåne ställer sig bakom en gemensam skrivelse gällande statsbidragen på utbildningsområdet.

Enklare att söka bidragen, tydligare villkor och bättre långsiktighet för att underlätta i verksamhetsplaneringen. Det är några av de förslag som utbildningscheferna i de tre storstadsregionernas kommuner ger i en gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet gällande statsbidragen på utbildningsområdet.

Tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet för alla barn och elever är en rättighet som är reglerad i skollagen. Genom förstärkta ekonomiska resurser ska de riktade statsbidragen hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat. Dock är det många kommuner som väljer att inte söka bidragen på grund av att ansökningsprocessen är alltför tids- och resurskrävande.

– Dagens system med det stadigt ökande antalet riktade bidrag innebär att en stor del av kommunernas resurser behöver läggas på själva bidragsprocessen. En alltför stor del av de ekonomiska medlen kommer därmed inte barnen och eleverna till godo utan går åt till ren administration, menar Maria Andersson, ordförande i Utbildningschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Förhoppningen med skrivelsen är att göra Utbildningsdepartementet uppmärksamma på de konsekvenser som kommunerna behöver hantera till följd av statsbidragens utformning, trots goda intentioner från regeringens sida med bidragen som finansieringsform.


Kontaktpersoner på GR:

Senast uppdaterad: 2017-04-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund