Verklighetslabb i kommunerna på gång inom AllAgeHub

Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub, och i förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag. Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns?

Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Verklighetslabb kommer att möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Det kan exempelvis handla om att kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Som en del i förstudien, som finansieras med medel från Vinnova, anordnades två workshops i slutet av mars med kommunrepresentanter samt små och medelstora företag för att samla tankar och idéer kring hur vi bygger fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. Behoven som framkom var många: stöd i nätverkande, organisering och struktur, ledning, kommunikation, utvärdering och kvalificering, avtalsframtagning och sekretess.
 
Vi har fått med oss väldigt intressanta och givande inspel från dessa två workshops och nu vill vi komma igång och jobba med konkreta frågor. Så känner många av workshopdeltagarna också, och därför jobbar vi nu för att så snart som möjligt få verkstad kring verklighetslabben, säger Theresa Larsen, projektledare för AllAgeHub.

Både kommun och näringsliv har under dessa två dagarna både befäst mycket av det som redan är tänkt att byggas upp inom AllAgeHub och verklighetslabb, men också gett oss nya reflektioner kring de förväntningar man har på AllAgeHub, säger Ulrica Björner, ansvarig för AllAgeHub Inspirationsmiljö.

En dokumentation från både workshop 1 och 2 kommer publiceras inom kort här på webben samt skickas ut till samtliga deltagare ihop med presentationerna.

AllAgeHub: Fakta

AllAgeHub startade i januari 2017 och är ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

AllAgeHub finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub.


Kontaktpersoner på GR:

Theresa Larsen 0708-68 85 19
Ulrica Björner 0767-84 08 85


Senast uppdaterad: 2017-03-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund