Regional vattenförsörjning

Vattenförsörjningen är något som berör alla, varje dag, år efter år. För den enskilde är det i det närmaste självklart att det kommer friskt vatten ur kranen när som helst på dygnet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en säker vattenförsörjning är därför avgörande för ett fungerande samhälle. Det är således en mycket viktig del av samhällets infrastruktur och ansvaret för att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang åligger kommunerna.

Göteborgsregionen har få och små sjöar jämfört med andra delar av landet och ont om stora grundvattenförekomster, som lämpar sig för vattenförsörjning. Detta begränsar valet av vattentäkter kraftigt. Om en stor ytvattentäkt skulle drabbas av en långvarig och allvarlig vattenförorening, blir kapaciteten hos de andra vattentäkterna begränsande.

För att säkra tillgången och uppnå en balanserad vattenanvändning i regionen är en samordning av den kommunala planeringen viktig och riktlinjer för hur tillgångarna bör användas av stort värde. Detta blir ännu viktigare med tanke på att vattnets väg inte följer kommungränserna. Under senare år har behovet av regional samverkan ökat, främst mot bakgrund av EG:s ramdirektiv för vatten, en ökad befolkningstillväxt och klimatförändringar.

En regional vattenförsörjningsplan är ett vägledande handlingsprogram för hushållning med vatten så att en av våra viktigaste resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Eftersom mängden vatten i naturen inte förändras handlar hushållning här om att skydda vattnets kvalitet och de naturresurser som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

En trygg och långsiktig hållbar vattenförsörjning - det är visionen för dricksvattenförsörjningen i Göteborgsregionen. Det framgår av den nya vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen som förbundsstyrelsen godkände vid sitt möte 9 maj 2014. Planen finns för nedladdning nedan i sin helhet och som sammanfattning.

Kontaktperson på GR: Joanna Friberg


Vattenskyddsområde för Göta älv

Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad skall verka för att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Göta älv med flera vattendrag och samtidigt bevaka att behovet av alternativ vattentäkt kan tillgodoses för att minska känsligheten av störningar vid eventuella föroreningar i Göta älv. Arbetet med att ta fram ett gemensamt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Göta älv pågår.

Läs mer om arbetet med Vattenskyddsområde för Göta älv»

Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg

 

Regional avloppssamverkan

Inom ramen för det fördjupade regionala samarbetet på avloppsområdet har fyra fokusområden pekats ut för regional samverkan. Arbetet inleds med att ta fram en gemensam kunskapssammanställning inom fokusområdet Dagvatten och klimatpåverkan. Projektet pågår under 2018.

Utpekade fokusområden för regional avloppssamverkan i Göteborgsregionen

Utpekade fokusområden för regional avloppssamverkan i Göteborgsregionen

Kontaktperson på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad: 2018-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund