Utvärdering av gruppbehandling för sexuella övergrepp gav viktiga resultat

Gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från FoU i Väst, där författarna har undersökt gruppbehandlingen som erbjuds av Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg.

Jennie Izakson, Ungdomsmottagningen Västra Göteborg

Jennie Izakson, Ungdomsmottagningen Västra Göteborg

Gruppbehandlingen på ungdomsmottagningen i Västra Göteborg erbjuds sedan 2014 ungdomar i åldern 13–24 år som har utsatts för sexuella övergrepp. Göteborgsregionen, FoU i Väst, har under 2018 haft i uppdrag att utvärdera vad deltagarna anser om behandlingen, hur den påverkar deltagarnas självskattade hälsa och livskvalitet, och vad det innebär att den är förlagd till just en ungdomsmottagning.

Bra med gruppbehandling men komplement behövs

Forskarna och rapportförfattarna Anna Melke och Jeanette Olsson drar slutsatsen att gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Att möta andra med egen erfarenhet kompletterar den individuella behandlingen med något unikt. Det är dock tydligt att gruppbehandling behöver kompletteras med andra behandlingsformer och fungerande vårdkedjor, utifrån att ungdomar har varierade problem och behov.

Känner mindre ensamhet och skam

Ungdomarna ser enligt studien gruppbehandlingen som en positiv och viktig del i bearbetningen av övergreppen. Den har framförallt bidragit till att de känner sig mindre ensamma, att de känner mindre skam och att de utvecklat kunskap och förståelse för övergrepp och dess konsekvenser. De har också fått redskap att hantera sina känslor.

Även om de skattar sin livskvalitet och hälsa som relativt låg, så är den bättre efter gruppbehandlingen. Som en deltagare uttryckte det: ”På det hela har min psykiska ohälsa på grund av övergrepp och våldtäkt mycket mindre roll i mitt dagliga mående.”

Däremot visar screeningen av depression, ångest och traumareaktion på höga värden både på kort och lite längre sikt. Detta visar vilka långsiktiga negativa konsekvenser sexuella övergrepp kan ha på psykisk hälsa, vilket också bekräftas av tidigare forskning.

Gemensam strategi efterfrågas

När det gäller frågan om var behandlingen ska höra hemma organisatorisk menar såväl ungdomar som professionella att det finns fördelar med att behandlingen ges på en ungdomsmottagning. Det handlar framförallt om tillgänglighet och kompetens.

En större fråga handlar om vem inom kommun och region som ska erbjuda vilka former av stöd till den här gruppen. Eftersom andra undersökningar pekar mot att tusentals ungdomar i Göteborgsregionen varje år utsätts för sexuella övergrepp, efterfrågas en gemensam strategi inom region och kommun för att tillsammans möta upp behovet av stöd och behandling

- Många resultat av studien var väldigt viktiga. Ett viktigt resultat var att gruppbehandlingen ger tydliga effekter, till exempel mindre ensamhet och skam och att de får större förståelse kring det de varit med om. Ett annat viktigt resultat var att den psykiska ohälsan efter sexuella övergrepp är så stor att det gör att man behöver fler insatser i samband eller efteråt. Ungdomsmottagningen är en del i en vårdkedja och det behöver finnas en mottagare efter UM, säger Jennie Izakson på Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg.

Läs Rapport Gruppbehandling för unga som utsatts för sexuella övergreppPDF


Kontaktperson på GR: Anna Melke och Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2019-04-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund