Projekt pågående

AllAgeHub

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen är en treårig satsning som GR:s medlemskommuner gör under 2024–2026.

Syfte och mål

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Satsningen består av ett resursteam som kommer arbeta med att stödja kommunerna via en rad aktiviteter (se nedan) och arbetar mot delregionala, regionala och nationella nätverk.

AllAgeHub – De fyra sektorerna

Finansiär

Projektet finansieras av Göteborgsregionens medlemskommuner.

Fördjupning

Bakgrund

Uppbyggnaden av AllAgeHub startade i januari 2017, med en etableringsfas fram till 2019 som inkluderade Vinnovaprojektet Idésluss och projektet Verklighetslabb som finansierades av Västra Götalandsregionen. Från 2020 till 2023 genomfördes projektet Testbädden AllAgeHub, med fokus på att utveckla en användardriven testbädd för välfärdsteknik. Målgruppen var äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal.

Våren 2023 fattade socialchefsnätverket i Göteborgsregionen ett beslut kring fortsatt stöd när det gäller utvecklingsarbete med och implementering av välfärdsteknik. Samtliga 13 medlemskommuner har därmed gått samman för att finansiera ett samlat stöd från GR.

Resursteam

Det nya uppdraget pågår 2024-2026. Stödet består av ett resursteam som kommer arbeta med att stödja kommunerna via de aktiviteter som ingår i uppdraget samt arbeta mot delregionala, regionala och nationella nätverk. Kommunerna har utsedda kontaktpersoner som lokalt driver utvecklingsarbete och fungerar som länk mellan kommunen och resursteamet. Kommunernas åtagande och engagemang i uppdraget ligger till stor grund för att nå uppsatta mål.

Utformningen av innehållet i det nya uppdraget baseras på kommunernas förväntningar och har arbetats fram tillsammans med nyckelpersoner i GR:s medlemskommuner. Samtal har även förts med andra aktörer för att inkludera olika perspektiv samt för att etablera former för samverkan. Innehållet i uppdraget bygger även på de erfaranheter AllAgeHubs tidigare projektperioder genererat samt utredningen Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik.

Syftet med aktiviteterna är att stärka kommunernas kapacitet att effektivare kunna införa välfärdsteknik och därmed dra nytta av välfärdsteknikens fulla potential.

Utöver att tillhandahålla aktiviteter sker samverkan med externa aktörer från akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. Samverkan utgör en grundläggande förutsättning för genomförandet av flertalet av aktiviteterna.

Utifrån behov och uppföljning av genomförda aktiviteter samt samverkan med externa aktörer kan frekvens och innehåll i aktiviteter justeras. Identifieras nya behov och om utrymme finns kan nya aktiviteter tillkomma.

Exempel på aktiviteter som ingår i uppdraget:

Mellankommunal samverkan samt ökad kompetens och kunskap om välfärdsteknik

  • Facilitera mellankommunal samverkan i form av nätverk om välfärdsteknik.
  • Anordna digitala öppna träffar om välfärdsteknik för GR:s medlemskommuner.
  • Samordna och stötta tester av välfärdsteknik inom flera verksamhetsområden.
  • Erbjuda stöd vid införande av välfärdsteknik och uppföljning av resultat.

Välfärdstekniska lösningar

  • Utforska möjligheter till att anordna aktiviteter för samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för produkt- och tjänsteutformning.
  • Administrera webbplats med information om välfärdsteknik som finns på marknaden – Webbexpo.
  • Arrangera en webbaserad och interaktiv process för att matcha kommunernas behov med företagens lösningar – Matcharena.

Kännedom och inspiration om välfärdsteknik

  • Ge ut nyhetsbrev.
  • Administrera webbplats med omvärldsbevakning.
  • Anordna öppna webbsändningar om aktuella och inspirerande ämnen.

Resultat

Information om projektets aktiviteter och resultat kommer att uppdateras på www.allagehub.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

I korthet

Pågår

2024–2026

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen