Projekt pågående

AllAgeHub

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Syfte och mål

Syftet med plattformen är att vara en arena för möten och samverkan mellan de fyra sektorerna för att främja utveckling inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

Inom samverkansplattformen medverkar samtliga GR-kommuner, samt en rad representanter från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Uppbyggnaden av samverkansplattformen AllAgeHub startade i januari 2017 och den första etableringsfasen sträckte sig fram till och med 2019 och omfattade arbete inom två olika projekt, dels Vinnovaprojektet Idésluss, dels ett VGR-finansierat projekt om Verklighetslabb.

AllAgeHub – De fyra sektorerna

Sedan 2020 pågår ett projekt med namnet Testbädd AllAgeHub. I projektet samverkar aktörerna inom AllAgeHub i utvecklandet av en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgruppen för projektet är äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal.

Finansiär

Samverkansplattformen har ingen egen finansiering utan samverkan sker inom de projekt man söker gemensamt inom plattformen. Såväl i etableringsfasens två projekt som i det pågående projektet Testbädd AllAgeHub står Vinnova och Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland för den huvudsakliga finanseringen.

Fördjupning

Under maj 2015 – augusti 2016 genomförde Göteborgsregionen en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningarna för etablering av AllAgeHub. Förstudien finansierades av elva av medlemskommunerna, Vinnova och Västra Götalandsregionen och resulterade bland annat i att ett visionsdokument för verksamheten togs fram och förankrades bland deltagande parter.

Under perioden 2017-2019 arbetade AllAgeHub med två olika projekt, dels Idéslussprojektet som finansierades av Vinnova, dels Verklighetslabbet finansierat av Västra Götalandsregionen.

Under perioden 2020-2023 utvecklar Göteborgsregionen (GR) tillsammans med 13 medlemskommuner en användardriven testbädd, Testbädden AllAgeHub, för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgruppen är äldre, personer med funktionsvariation samt deras anhöriga och personal. Grundläggande för testbädden är att användarna själva identifierar behov och utmaningar som behöver en lösning.

Resultat

Samverkansplattformen har en egen webbplats på www.allagehub.se Länk till annan webbplats. där aktuella aktiviteter och resultat presenteras löpande under projekttiden.

Kontakt

I korthet

Pågår

8 november 2016 –

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund

Övriga aktörer: Chalmers, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, MedTechWest, Sahlgrenska Science Park, Business Region Göteborg, Funktionsrätt Västra Götaland, LaSSe Brukarstödscenter, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Our normal, Pensionärernas riksorganisation, SPF Seniorerna, VästKom

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen