Rapport

Att utveckla verksamheter med stöd av välfärdsteknik

Kommuner tycks ibland ha svårt att ta tillvara de möjligheter som följer med teknisk utveckling. Denna rapport presenterar förutsättningar och behov av framtida stöd hos kommunerna i Västra Götalands län när det gäller välfärdsteknik.

I rapporten konstateras att kommuner har olika förutsättningar att införa och använda välfärdsteknik. När kommuner har svårigheter handlar dessa ofta om bristande förmåga att driva ett effektivt utvecklingsarbete. Den bristande förmågan förklaras i utredningen av styrningsproblem, resursproblem, kompetensproblem och organiseringsproblem.

Med utgångspunkt i dessa fyra problemområden kan en viss riktning ges för dialogen om utformningen av ett framtida stöd. Alla problemområden kräver ett lokalt arbete i den enskilda kommunen, men behov finns också av stöd.

Välfärdsteknik bör ingå i det ordinarie utvecklingsarbetet

En viktig princip i utformandet av ett sådant stöd är att i första hand hantera välfärdsteknik inom ramen för den ordinarie strukturen för kvalitets-, verksamhets- och kunskapsutveckling. Rapportförfattarnas uppfattning är att det är mer resurseffektivt att i första hand förbättra befintliga strukturer och stöd än att utveckla särskilda som rör välfärdsteknik.

Konkret handlar det om att använda kommunalförbunden för att driva gemensamt påverkansarbete, skapa gemensamma kompetensutvecklingsinsatser samt gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete som berör välfärdsteknik. Det är särskilt viktig att hjälpa kommuner att koppla ihop välfärdsteknik med andra strategiska frågor, som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur eller omställningen till en god och nära vård. Det är också viktigt att främja ett ökat fokus på uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbete med välfärdsteknik.

Fyra viktiga frågor för att avgöra stödbehov

Vilket specifikt innehåll som ska ges ett framtida stöd, och på vilken nivå ett stöd ska ges, kräver dialoger inom och mellan kommunalförbunden. Nedanstående fyra frågor är viktiga att beakta i dessa dialoger:

  • Förstärkning av befintligt stöd
  • Stöd i kontakt med externa aktörer
  • Stöd vid upphandling
  • Samordning av stimulansmedel

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk och Ella Petrini

Framtagen

2022

Framtagen inom projekt

AllAgeHub

Uppdaterad