Projekt pågående

Resurssmart kommun

Våra resurser är begränsade men trots det fortsätter resursslöseriet. För att vända trenden har Resurssmart kommun dragit igång! Vill er verksamhet sänka kostnader, öka välmåendet och bidra till en hållbar framtid? Ta chansen att vara med, helt utan kostnad!

Resurssmart kommun är ett paket av välbeprövade metoder och verktyg för att stötta kommunerna att använda sina ekonomiska, sociala och ekologiska resurser på ett smart sätt som ger tid och pengar över till verksamheten. Metoden bygger på ett etablerat koncept som använts i projekten Resurssmart äldreboende och Resurssmart förskola med sopsamlarmonstren, där 130 verksamheter i Göteborgsregionen hittills deltagit. På uppdrag av medlemskommunerna kommer GR att sprida arbetsmetodiken till fler verksamheter under 2023–2024.

Anmälan

Vill ni bli resurssmarta? Anmäl er verksamhet, antalet platser är begränsade.

Syfte och mål

Syftet med Resurssmart kommun är att stärka kommunernas arbete med att etablera nya rutiner och normer för att kunna använda sina resurser på ett smart sätt och minska avfallet. Målet är både att kommunala verksamheter ska få praktisk hjälp att komma i gång med arbetsmetoden och att ge kommunerna verktyg för att kunna arbeta vidare. Långsiktigt är målet att alla verksamheter inom GR:s kommuner blir resurssmarta så att resursanvändningen och avfallsmängderna minskar.

Finansiär

Resurssmart kommun är en del i arbetet med att uppnå mål inom avfallsplanen och finansieras av medlemskommunerna genom en gemensam satsning.

Fördjupning

Vinster med att bli resurssmart

 1. Tid och pengar från inköp och avfallshantering kan användas till verksamheten.
 2. Öka välmåendet hos äldre och öka barnens förståelse om hållbarhet.
 3. Bättre arbetsmiljö, engagerad personal och fler jobbansökningar.
 4. Bidra till en hållbar framtid med minskad miljö- och klimatpåverkan.
 5. Bidra till flera lagstiftning och åtaganden i exempelvis avfallsplanen och kommunernas klimatlöften.

Vad får deltagande verksamheter?

Det är gratis att delta och alla verksamheter som deltar erbjuds:

 • Digital utbildning och teamövning
 • Coachning och uppföljning
 • Nätverk och samverkan
 • Mätbara resultat

Tidplan

Programmet pågår under totalt 4 månader och det finns olika omgångar att anmäla sig till beroende på när det passar verksamheten att köra igång.

Hösten 2023

 • Omgång 3: november – februari

Våren 2024

 • Omgång 4: januari-april
 • Omgång 5: februari-maj
 • Omgång 6: mars-juni

Exempel från tidigare projekt

På äldreboende Sekelbo genomfördes 40 åtgärder vilket resulterade i 143 000 kr i minskade verksamhetskostnader, 10 ton minskade CO2e utsläpp och 4,5 ton minskade avfallsmängder. En ökad trivsel för både boende och anställda på äldreboendet var andra viktiga resultat från insatsen. Arbetet skedde enligt devisen ”Alla vinner när avfallet försvinner”.

På Gropens gård förskola genomfördes totalt 33 åtgärder vilket resulterade i 33 000 kr i minskade kostnader, 7,5 ton minskade CO2e utsläpp och 3 ton minskade avfallsmängder.

Kontakt

Saga Pilblad Hjerpe

Regionplanerare avfall

031-335 53 33

I korthet

Pågår

2023 – 2024

Programmet pågår under totalt fyra månader och det finns olika omgångar att anmäla sig till beroende på när det passar verksamheten att köra igång.

Hösten 2023

 • Omgång 3: november – februari

Våren 2024

 • Omgång 4: januari-april
 • Omgång 5: februari-maj
 • Omgång 6: mars-juni

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Kommunala verksamheter och avdelningar i GR:s medlemskommuner.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur​

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen