Styrande dokument och avtal

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

En regional vattenförsörjningsplan är ett vägledande handlingsprogram för hushållning med vatten så att en av våra viktigaste resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Göteborgsregionen (GR) i samarbete med GR:s medlemskommuner, och är sedan tidigare behandlad politiskt i samtliga kommuner.

En trygg och långsiktig hållbar vattenförsörjning – det är visionen för dricksvattenförsörjningen i Göteborgsregionen och framgår av Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen som godkändes av GR:s förbundsledning 2014.

Planen uppdaterades under 2020, utifrån nya förhållanden och kunskaper gällande klimatförändringarnas effekter, säkerhetsfrågor gällande dricksvatten samt lagar och regler. Ta del av den uppdaterade versionen genom att klicka på knappen ovan.

Om Göteborgsregionens vattenförsörjning

Göteborgsregionen har få och små sjöar jämfört med andra delar av landet och ont om stora grundvattenförekomster, som lämpar sig för vattenförsörjning. Detta begränsar valet av vattentäkter kraftigt. Om en stor ytvattentäkt skulle drabbas av en långvarig och allvarlig vattenförorening, blir kapaciteten hos de andra vattentäkterna begränsande.

För att säkra tillgången och uppnå en balanserad vattenanvändning i regionen är en samordning av den kommunala planeringen viktig och riktlinjer för hur tillgångarna bör användas av stort värde. Detta blir ännu viktigare med tanke på att vattnets väg inte följer kommungränserna. Under senare år har behovet av regional samverkan ökat, främst mot bakgrund av EG:s ramdirektiv för vatten, en ökad befolkningstillväxt och klimatförändringar.

Målområden för planen

 • Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen
 • Säker tillgång till råvatten av god kvalitet
 • Robusta vattenförsörjningssystem

Delmål

 1. Tillgång till råvatten av god kvalitet
 2. Säkerhet och redundans i produktion och distribution
 3. Uthållig förnyelsetakt i produktions- och distributionssystem 
 4. Hälsomässigt säkert vatten
 5. Bibehålla brukarnas tillit och förtroende
 6. Resurseffektiva lösningar
 7. Vattenförsörjningsfrågan integrerad i samhällsplaneringen
 8. Beredskap för att möta klimatförändringar
 9. Tillgång till rätt kompetens

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med vatten

Styrgruppen för Göteborgsregionen (GR) avdelning miljö- och samhällsbyggnad skall verka för att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Göta älv med flera vattendrag – samtidigt bevaka att behovet av alternativ vattentäkt kan tillgodoses för att minska känsligheten av störningar vid eventuella föroreningar. Ett arbetet med att ta fram ett gemensamt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Göta älv avslutades 2022 då det fastställdes av Länsstyrelsen. Syftet är att trygga tillgången till dricksvatten för 700 000 människor, nu och i framtiden.

Dricksvatten

I korthet

Framtagen

2020