Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel men klimatförändringarna påverkar tillgången vad gäller kvalitet och kvantitet. Att Göteborgsregionen växer kraftigt ökar behoven. Kommunernas vattenresurser är ofta sammankopplade i försörjningssystem. Därför måste vattenförsörjningsfrågorna hanteras gemensamt.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. I Sverige har vi generellt god tillgång till rent vatten – hela nio procent av landets yta utgörs av sjöar och vi använder bara någon procent av det tillgängliga sötvattnet. Det har gjort att många tar rent vatten för givet.

Men i Göteborgsregionen har vi få och små sjöar jämfört med andra delar av landet och ont om stora grundvattenförekomster som lämpar sig för vattenförsörjning. Det begränsar valet av vattentäkter kraftigt.

Om en stor ytvattentäkt skulle drabbas av en långvarig och allvarlig vattenförorening, blir kapaciteten hos de andra vattentäkterna begränsande. Varma och torra somrar har redan visat på brister i vattenförsörjningen för flera kommuner i regionen. Särskilt tydligt blev det den varma och torra sommaren 2018.

Så gör samarbetet i GR skillnad

En gemensam vattenförsörjningsplan

Den regionala vattenförsörjningsplanen är ett vägledande handlingsprogram för hushållning med vatten. Samtliga 13 medlemskommuner har bidragit till, och ställt sig bakom, Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Den uppdaterades senast 2020 utifrån nya förhållanden och kunskaper gällande klimatförändringarnas effekter, säkerhetsfrågor samt lagar och regler.

Nätverk stärker kvalitetsarbetet

Medlemskommunernas chefer och tjänstepersoner på området samarbetar i flera olika nätverk med målen att säkra vattentillgången och vattenkvaliteten. GR:s arbete med vattenvårdsförbund och vattenråd kan du läsa mer om på sidan Vatten- och luftvård.

En stärkt vattenförsörjning

2021 inleddes projektet SVAR som ska ge stärkt vattenförsörjning genom samarbete mellan GR:s 13 medlemskommuner. En del är självförsörjande, andra går över kommungränserna för att säkra tillgången till dricksvattentäkter. Hur säkrar vi framtidens försörjning på bästa sätt?

Kartläggningar och kunskapsinhämtning

I projektet HÅVAR - Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt – tog GR 2020 i samarbete med medlemskommunerna fram ett kunskapsunderlag kring det framtida vattenbehovet och de framtida vattentillgångarna i regionen. Projektet Vaska inte vattnet! (VIVA) har gett ett kunskapsunderlag kring kommunikation för minskad vattenanvändning.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Stärkt vattenförsörjning inom GR

SVAR-projekt kring vattenbehovet hos en växande befolkning i ett förändrat klimat

Vattenförsörjningsplanen

Ett vägledande handlingsprogram som har utarbetats av GR och medlemskommunerna

VA-nätverket

VA-ansvariga tjänstemän utbyter information och erfarenheter

Uppdaterad