Läromedel och pedagogiskt stöd

Tillgången till ett brett utbud av läromedel och ett stimulerande pedagogiskt stöd är avgörande för att väcka elevers lust att lära. GR samordnar läromedel för hela regionen och erbjuder skräddarsydda insatser för skolutveckling.

Göteborgsregionen strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig kunskapsregion. Här ska varje elev ges möjlighet att klara skolan oavsett individuella behov och förutsättningar.

I läroplanerna beskrivs att alla elever ska ha tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, men lärandet ska stå i fokus oavsett om det sker digitalt eller analogt.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Gemensamma inköp av läromedel gynnar kommunernas ekonomi

Alla kommunala skolor i Göteborgsregionen, samt flertalet av de fristående, beställer sina läromedel via GR. Genom den regionala samordningen sparar skolorna tid och pengar. För att stötta kommunerna utvecklar GR också ett system för beställning, hantering och tilldelning av digitala läromedelslicenser. På så sätt ska skolor och kommuner kunna hantera digitala läromedel på ett enkelt och tillgängligt sätt.

En gemensam distribution av film- och ljudmedia

GR distribuerar strömmande film- och ljudmedia till skolor i medlemskommunerna samt till Varberg och Falkenberg. Detta sker via film- och mediatjänsten GR Play Skola. Även detta sparar tid och pengar åt kommunerna. Allt material från Göteborgsregionen har institutionella visningsrättigheter.

Läromedelsmässan inspirerar skolpersonal

GR arrangerar årligen Läromedelsmässan, som är en av Sveriges största mässor för alla som arbetar inom förskola, grundskola och anpassad grundskola. Målet är att erbjuda en mötesplats med inspiration kring digitala, analoga och taktila läromedel, liksom aktuella trender och lärmiljöer.

Gemensamma insatser leder till skolutveckling

Tillsammans med elever och skolpersonal genomförs allt från kortare insatser till långsiktiga utvecklingsprojekt, ofta med fokus på skolans digitalisering. GR erbjuder skräddarsydda metoder och verktyg för pedagogisk verksamhet och gör även besök på skolor för att ge stöd på plats. GR stöttar också på organisations- och ledningsnivå och har bland annat genomfört genomlysningar av hela kommuners utbildningssystem, kartlagt studie- och yrkesvägledning samt utvärderat satsningar på lärares arbetstidsavtal. GR har också tagit fram metoder för att stötta eleverna i att identifiera hållbarhetsutmaningar och hitta smarta och kreativa lösningar för en bättre miljö samt olika verktyg för att arbeta med EU och skolan.

Behöver ni stöd?

GR erbjuder skräddarsydda insatser. Vi kan bland annat hjälpa till med att utforma handledningar och metodmaterial, projektledning och processtöd. Hör av dig till oss om du vill diskutera en idé eller ett uppdrag eller om du önskar mer information.

Kontakt

Mer om vår verksamhet