Projekt avslutat

Fullfölja studier GRFSGR

Fullfölja studier GR (FSGR) vände sig till unga kvinnor och män mellan 15 och 24 år som löpte risk att inte fullfölja sina gymnasiestudier. Med fokus på individens behov, förutsättningar och möjligheter skulle elever som befann sig i riskzonen motiveras till vidare studier, gymnasieexamen och på sikt en etablering på arbetsmarknaden.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser. Projektet fokuserade på tre huvudområden: Lokala delprojekt, Mötesplatser och FSGR Case.

Projektets övergripande mål var att inom ramen för tre huvudområden minska studieavbrotten på de skolor som deltog i projektet. Insatserna anpassades efter varje elevs förutsättningar och behov och särskild hänsyn togs till könstillhörighet, etnicitet, funktionsvariation och utbildningsbakgrund.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Lokala delprojekt

FSGR riktade sig till gymnasieskolor i Göteborgsregionen, med fokus på fristående skolor. Medverkande skolor startade lokala delprojekt utifrån en analys av skolans nuläge och elevernas behov. Arbetet utgick från vetenskapligt förankrade och beprövade metoder och med processtöd från Göteborgsregionen (GR) Avdelning Utbildning.

Mötesplatser och samverkan

Utöver de lokala delprojekten arrangerades även mötesplatser där unga i riskzon för studieavbrott fick träffa arbetslivsrepresentanter och få motivation, kontakter och förebilder. Bland annat genomfördes förträffar och ett skräddarsytt besök på Gymnasiedagarna och Future Skills 2019 för sammantaget 164 elever från introduktionsprogrammen.

Med erfarenhet från dessa mötesplatser togs metodmaterialet Meningsfulla möten med arbetslivet fram. Materialet kan användas i olika sammanhang där elever möter arbetslivet. Innehållet riktar sig särskilt till elever från introduktionsprogrammen.

Resultat

  • Flera skolor uppgav att deltagande elever stärkte sitt självförtroende och sin självkänsla.
  • Deltagande elever ökade sin närvaro i skolan.
  • Personal på skolorna upplevde en ökad trygghet i att möta elever i riskzon för studieavbrott.
  • 79 procent av skolpersonalen menade att de bättre än tidigare kan stödja elever efter varje individs förutsättningar och behov.

Kontakt

I korthet

Pågick

31 mars 2017 – 30 mars 2020

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

Deltagande gymnasieskolor: Burgårdens Gymnasium, Drottning Blankas Gymnasieskola Gårda, Framtidsgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet, LBS Mediegymnasiet, Lärlingsgymnasiet i Ale och NTI Gymnasiet Kronhus.

Samverkansaktörer: Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen samt Sveriges Kommuner och Regioner

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 4. God utbildning
Mål 10. Minskad ojämlikhet