Publikation, Metod och verktyg

Att främja fullföljda studier i praktiken

I materialet Att främja fullföljda studier i praktiken får vi följa fem gymnasieskolors praktiska arbete med fem elever som av olika anledningar befunnit sig i riskzon för att avbryta sina studier. Vi får ta del av skolornas arbete – från kartläggning via implementering och uppföljning av insatser till faktiska resultat. Samtliga fall är verkliga, men har bearbetats för att säkerställa elevernas anonymitet.

Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter unga i riskzon för studieavbrott, och kan användas både som inspiration i utvecklingsarbetet och som ett underlag för vidare diskussion i personalgruppen. Utöver casen innehåller materialet även reflektioner utifrån forskning och styrdokument, samt generella rekommendationer för fortsatt arbete med liknande fall. Förhoppningen är att kunna inspirera till handling och förändring, med det långsiktiga målet att fler unga ska fullfölja sina studier.

Skolorna som delar med sig av sitt arbete deltog i utvecklingsprojektet Fullfölja studier GR (FSGR) som drevs av Göteborgsregionen (GR). Genom åren har GR byggt erfarenhet, kunskap och evidens kring vad som kännetecknar ett framgångsrikt förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. Detta genom en rad olika utvecklingsprojekt inom området fullföljda studier.

I korthet

Framtagen inom projekt

FSGR

Framtagen

2019

Uppdaterad