Vatten- och luftvård

Vatten och luft av god kvalitet är grundläggande för varje invånare. Tillgången till rent dricksvatten är viktig liksom att vattenkvaliteten är bra ur ett naturvårdsperspektiv. Luften ska hålla låga halter av föroreningar från transporter och industri.

Vatten är en förutsättning för människors hälsa och hållbar utveckling. Det gäller inte bara dricksvatten och sanitet utan också att vattnet i åar, sjöar och hav håller god kvalitet. I och med EU:s vattendirektiv Länk till annan webbplats. ställs ett krav på helhetssyn som i sin tur kräver samarbete över kommun- och regiongränser. Därmed blir GR ett självklart nav för medlemskommunernas arbete inom vattenvård.

Dålig och förorenad luft gör människor sjuka och kan leda till miljöskador, som övergödning och försurning, och dessutom bidra till klimatförändringar. Göteborgsregionen är ett storstadsområde där många människor bor i kranskommunerna. Pendlingen ger luftproblem i centrala Göteborg och längs de stora trafiklederna. Godstransporter på landsväg, sjöfart och industrier är andra orsaker.

Så gör samarbetet i GR skillnad

GR driver vattenråd

Vattenråd är lokala samverkansorgan som följer vattnets naturliga gränser, det vill säga avrinningsområden, i stället för kommun- eller länsgränser. Ett viktigt syfte är att skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor, men också möjligheter att kunna påverka. Vattenråden finns för att kunna uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv. Uppdraget innebär gränsöverskridande som inte varje enskild kommun hade kunnat uppfylla på egen hand. Därför administrerar GR flera av vattenråden i regionen. Länk till annan webbplats.

Administrerar vattenvårdsförbund för samordnad kontroll

GR har även uppdraget att administrera verksamheten för både Bohuskustens Länk till annan webbplats. och Göta älvs vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats.. Vattenvårdsförbund är frivilliga sammanslutningar där kommuner samverkar med miljöövervakande organ liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Uppgiften är att bedriva samordnad recipientkontroll samt att verka för god vattenvård.

Samordnar kalkning mot försurning

Försurning i sjöar, vattendrag och våtmarker skadar växtliv och djur. Därför genomförs kalkning av vattensystem under hösten enligt planer som fastställs av länsstyrelsen. GR samordnar kalkningen i tio av medlemskommunerna.

Verkar för nytt vattenskyddsområde

Sex kommuner, varav fyra inom GR, har bildat ett gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Syftet är att trygga vattentillgången för 700 000 människor. Mer om vattenförsörjning och den regionala vattenförsörjningsplanen läser du på sidan Dricksvatten.

Driver Luftvårdsförbundet

Genom att göra mätningar och informera om luftkvalitet ger Luftvårdsförbundet Länk till annan webbplats. underlag för regional planering. Förbundet administreras av GR och fungerar som en samarbetsplattform för luftmiljöarbetet mellan medlemskommunerna och i förhållande till en rad andra aktörer.

Kontakt

Mer om vår verksamhet