Artikel

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken

Sex kommuner samarbetar genom Göteborgsregionen för att bilda ett gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Syftet är att trygga tillgången till dricksvatten för 700 000 människor, nu och i framtiden.

En vårdag. Solen skiner och himlen är blå. Ett litet björkträd utan löv står i förgrunden. Bakom syns Vänersborgsvikens blå vatten.

Arbetet med vattenskyddsområdet genomförs i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer, samt övriga intressenter. Det utgår från en helhetssyn på regionens vattenskyddsbehov.

De av GR:s medlemskommuner som ingår i samarbetet är Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. Dessutom ingår även Vänersborg och Trollhättan.

Läs mer om arbetet på www.gavso.se Länk till annan webbplats.

Vad är ett vattenskyddsområde?

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar och vattendrag eller grundvattenförekomster. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Kontakt

Monica Dahlberg

Regionplanerare vattenvård

031-335 54 79

Daniel Larsson, Vänersborgs kommun
Emma Hansson, Trollhättans stad
Kristian Nordström, Lilla Edets kommun
Jesper Normén, Ale kommun
Anders Holm, Kungälvs kommun
Lena Blom, Göteborgs stad
Monica Dahlberg, GR

Uppdaterad