Artikel

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken

Sex kommuner har genom Göteborgsregionen samarbetat för att bilda ett gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Syftet är att trygga tillgången till dricksvatten för 700 000 människor, nu och i framtiden.

En vårdag. Solen skiner och himlen är blå. Ett litet björkträd utan löv står i förgrunden. Bakom syns Vänersborgsvikens blå vatten.

För att skydda dricksvattnet för många av invånarna i kommunerna längs Göta älv, beslutade Länsstyrelsen den 16 maj 2022 att Göta älv och Vänersborgsviken blir ett vattenskyddsområde med föreskrifter.

Beslutet är taget efter ansökan från kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv,
Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, representerade av Göteborgsregionen.

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Arbetet med att ta fram vattenskyddsområdet har pågått under lång tid och innebär ett nödvändigt skydd inför framtiden.

Inre och yttre skyddszon

Vattenskyddsområdet omfattar en inre och en yttre skyddszon. Inom den inre skyddszonen kommer det finnas föreskrifter för verksamheter som hanterar och lagrar petroleumprodukter eller andra miljö- och hälsofarliga produkter.

I zonen gäller också krav på tillstånd för till exempel:

  • anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
  • deponering och lagring av farligt avfall
  • utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsslam
  • ny eller utökad dagvattenanläggning
  • mark- och anläggningsarbeten.

Inom den yttre skyddszonen gäller inga föreskrifter. Zonen utgör i stället en varningssignal och påminnelse om att iaktta särskild försiktighet och att omedelbart rapportera risk för vattenförorening med skadlig påverkan på vattenkvaliteten.

Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2022. I Länsstyrelsens beslut finns en karta över vattenskyddsområdet och mer information om föreskrifterna.

Beslut om vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkterPdf, 3.1 MB. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen gavso.se finns en zoombar karta och ytterligare information:

Karta över vattenskyddsområdets avgränsning – Gävso (gavso.se) Länk till annan webbplats.

Vad är ett vattenskyddsområde?

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar och vattendrag eller grundvattenförekomster. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Kontakt

Daniel Larsson, Vänersborgs kommun
Emma Hansson, Trollhättans stad
Kristian Nordström, Lilla Edets kommun
Jesper Normén, Ale kommun
Anders Holm, Kungälvs kommun
Lena Blom, Göteborgs stad
Monica Dahlberg, GR

Uppdaterad